Corporate Data

Board Members/Management

(As of April 1, 2017)

Board Members

Representative Directors
 • Toshihiro Yamamoto
 • Shoichi Nakamoto
 • Yoshio Takada
Directors
 • Tim Andree
 • Wataru Mochizuki
 • Yoshiharu Sengoku
 • Arinobu Soga
 • Nobuko Matsubara
  (Outside Director)
Directors / Audit and Supervisory Committee Members
 • Kenichi Kato
 • Atsuko Toyama
  (Outside Director)
 • Toshiaki Hasegawa
  (Outside Director)
 • Kentaro Koga
  (Outside Director)

Executive Officers

President & CEO
 • Toshihiro Yamamoto
Senior Executive Vice President & CFO
 • Shoichi Nakamoto
Executive Vice Presidents
 • Yoshio Takada
 • Tim Andree
Senior Vice Presidents
 • Naoki Tani
 • Yasuo Motoi
 • Wataru Mochizuki
 • Jerry Buhlmann
 • Hiroaki Sano
 • Takashi Yagi
 • Yutaka Ishikawa
Executive Officers
 • Nobuyuki Tohya
 • Tsuyoshi Iwashita
 • Yuichi Okubo
 • Keiichi Maeda
 • Kiyoshi Nakamura
 • Yoshiharu Sengoku
 • Takaki Hibino
 • Toshiya Oyama
 • Norio Kamijo
 • Masahiko Hibi
 • Motohiro Yamagishi
 • Misao Toyoda
 • Akira Ando
 • Tetsuji Hirose
 • Hiroshi Igarashi
 • Hidemi Matsuo
 • Arinobu Soga
 • Norihiro Kuretani
 • Jun Shibata
 • Norihiko Sakata
 • Shigeru Ishida

© 2017 DENTSU INC. ALL RIGHTS RESERVED.