Board of Directors, Corporate Auditors and Executive Officers

(As of July 1, 2013)

Board Members

Representative Director
Tadashi Ishii
Directors
 • Shoichi Nakamoto
 • Yuzuru Kato
 • Tim Andree
 • Akira Sugimoto
 • Ryuhei Akiyama
 • Kunihiro Matsushima
 • Yoshio Takada
 • Akira Tonouchi
 • Kazufumi Hattori
Outside Directors
 • Satoshi Ishikawa
 • Yutaka Nishizawa

Corporate Auditors

Senior Corporate Auditors
 • Tomoharu Tsuruda
 • Kaoru Shimura
Outside Corporate Auditors
 • Atsuko Toyama
 • Toshiaki Hasegawa
 • Kentaro Koga

Executive Officers

President & CEO
Tadashi Ishii*
Senior Executive Vice President
Shoichi Nakamoto*
Executive Vice Presidents
 • Yuzuru Kato*
 • Tim Andree*
Senior Vice Presidents
 • Akira Sugimoto*
 • Ryuhei Akiyama*
 • Kunihiro Matsushima*
 • Yoshio Takada*
Executive Officers
 • Kazumichi Iwagami
 • Akira Tonouchi*
 • Naoki Tani
 • Norihisa Awa
 • Toru Hirano
 • Kenichi Kato
 • Fumiharu Kobayashi
 • Toshihiro Yamamoto
 • Tsuneo Ogasawara
 • Kazufumi Hattori*
 • Nobuyuki Tohya
 • Tsuyoshi Iwashita
 • Seiji Ito
 • Yasuo Motoi
 • Yuichi Ohkubo
 • Yoshiaki Suzuki
 • Wataru Mochizuki
 • Keiichi Maeda
 • Kiyoshi Nakamura
 • Jerry Buhlmann

*Simultaneously serving as Board member