Corporate Data

IR Directory

Board Members, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers

(As of June 27, 2014)

Board Members
Representative Director
 • Tadashi Ishii
Directors
 • Shoichi Nakamoto
 • Yuzuru Kato
 • Timothy Andree
 • Akira Sugimoto
 • Kunihiro Matsushima
 • Yoshio Takada
 • Akira Tonouchi
 • Kazufumi Hattori
 • Toshihiro Yamamoto
Outside Directors
 • Yutaka Nishizawa
 • Masaki Fukuyama
Audit & Supervisory Board Members
Audit & Supervisory Board Members
 • Kaoru Shimura
 • Kenichi Kato
Outside Audit & Supervisory Board Members
 • Atsuko Toyama
 • Toshiaki Hasegawa
 • Kentaro Koga
Executive Officers
President & CEO
Tadashi Ishii*
Senior Executive Vice President & CFO
Shoichi Nakamoto*
Executive Vice Presidents
 • Yuzuru Kato*
 • Timothy Andree*
Senior Vice Presidents
 • Akira Sugimoto*
 • Kunihiro Matsushima*
 • Yoshio Takada*
 • Naoki Tani
Executive Officers
 • Kazumichi Iwagami
 • Akira Tonouchi*
 • Fumiharu Kobayashi
 • Toshihiro Yamamoto*
 • Tsuneo Ogasawara
 • Kazufumi Hattori*
 • Nobuyuki Tohya
 • Tsuyoshi Iwashita
 • Seiji Ito
 • Yasuo Motoi
 • Yuichi Ohkubo
 • Yoshiaki Suzuki
 • Wataru Mochizuki
 • Keiichi Maeda
 • Kiyoshi Nakamura
 • Jerry Buhlmann
 • Tatsuyuki Uchida
 • Hiroaki Sano
 • Yoshiharu Sengoku
 • Takaki Hibino
 • Toshiya Ohyama

*Simultaneously serving as Board member