CSR
An Overview of Our Progress and Achievements in Corporate Social Responsibility

Corporate Data

Board Members

* Outside Director


Executive Officers

President & CEO
 • Toshihiro Yamamoto
Executive Officers
 • Yoshio Takada
 • Nobuyuki Tohya
 • Tim Andree
 • Arinobu Soga
 • Hiroshi Igarashi
 • Shun Sakurai
 • Jun Shibata
 • Takashi Yagi
 • Yutaka Ishikawa
 • Yuichi Okubo
 • Keiichi Maeda
 • Takaki Hibino
 • Hidemi Matsuo
 • Norihiro Kuretani
 • Shigeru Ishida
 • Kiyoshi Nakamura
 • Norio Kamijo
 • Motohiro Yamagishi
 • Akira Ando
 • Tetsuji Hirose
 • Norihiko Sakata
 • Ichiro Itani
 • Masaya Nakamura
 • Norifumi Adachi
 • Soichi Takahashi
 • Masao Tatsuuma
 • Chieko Ohuchi
 • Hiromi Suzuki
 • Seikyo Son
 • Keiichi Yoshizaki
 • Nick Priday
 • Shinichi Maeda
 • Nobutaka Hayashi
 • Shuji Yamaguchi
 • Koki Sato

(As of March 28, 2019)

TOP