Annicken Staib

HR Manager

De fleste av oss har hørt ordtaket «det eneste konstante er endring», og sjelden har dette utrykket vært så relevant som det har vært i 2020. På kort tid har vi vært vitne til endringer som det ville tatt oss flere tiår å komme til i en normalsituasjon. Året 2020 har skapt et momentum for endring. En studie utført av Ipsos har vist at hele 86% ønsker å se verden endre seg signifikant, med fokus på bærekraft og rettferdighet, slik at vi ikke faller tilbake dit vi var før pandemien traff oss. Og vi har fremdeles en jobb å gjøre på spesielt ett område – nemlig innenfor likestilling.

For FN’s policy dokument peker på at kvinner har vært en mer sårbar gruppe enn menn under koronapandemien basert på både sosiale og økonomiske forhold, og at dette vil føre til større negative langtidseffekter for kvinner. Uten fokus på dette fryktes det at vi vil få et kraftig tilbakeslag for likestilling globalt. Men hvorfor er likestilling viktig? Det er mange grunner til det. For det første er likestilling en menneskerettighet, men det handler også om rettferdighet, og ikke minst har det vist seg å være «good for business». For eksempel fremgår det i en artikkel fra E24 at bedrifter som har minst én tredjedel av kvinner i ledelsen i gjennomsnittet er 10 ganger mer profitable enn selskaper med kun menn i ledelsen. Fokuset på likestilling har derfor aldri vært viktigere, og i dette arbeidet har arbeidsgivere et særskilt ansvar og en garantert oppside. Vi har snakket om likestilling i mange år, men kanskje kan nettopp denne krisen bidra til at vi åpner øynene enda litt mer og tar innover oss behovet for endring også på dette området. For som arbeidsgivere flest (la oss være ærlig) må vi også erkjenne at vi kan bli bedre – vi må tørre å identifisere ulikheter og vi må tørre å utfordre etablerte tankesett og praksiser.

Et eksempel på at vi i samfunnet generelt kan bli bedre blir tydelig i podcastepisoden til Anita Krohn Traaseth og Hege Janson Skogen hvor de har invitert inn språkforsker Helene Uri for å snakke om kjønnsbasert språkbruk. Der påpekes det blant annet at vi helt ubevisst bruker kjønnsbaserte ordtak som enten er negativt eller positivt ladet, som for eksempel «å grine som en jente» eller «å manne seg opp». Som kvinne er det heller ikke sjeldent at jeg i jobbsammenheng har hørt at «nå må du tenke som en mann», i den forstand at vi kvinner må tørre å ta mer plass. Men hvorfor må vi kvinner tilsynelatende kjempe hardere enn menn? Jeg tror, og som det også pekes på i podcasten, at vi i stor grad er vant til at det er skjevheter – og dette gjør oss litt blinde. Når skjevheter oppstår så reflekterer vi ikke nødvendigvis over det. Jeg tror at nettopp dette er noe av det som utgjør en trussel for likestilling på arbeidsplassen – nemlig at vi ikke er nok bevisste. Derfor er dette et fokus i dentsu i årene fremover; i tillegg til å fokusere på holdninger, skal vi øke vår bevissthet rundt likestilling i prosesser som blant annet rekruttering, forfremmelser og kompetanseheving - og gjennom dette, forsterke og skape muligheter for våre nåværende og fremtidige kvinnelige talenter.

For i dentsu er fokuset på likestilling høyt, og vi jobber mye både internt og eksternt for å fremme dette. Noe av det vi tror på er å fasilitere frem økt balanse og å skape like muligheter. Derfor har vi lokalt iverksatt initiativer som blant annet #upwithdentsu – et program for å øke presentasjonsferdigheter blant kvinner, vårt eksterne Mentorprogram for kvinnelige ledere i bransjen, og vår støtte til kvinnelige entreprenører via Female Foundry. Vi har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med utvalgte bærekraftsmål, der blant annet fokus på likestilling utgjør en viktig og stor del. Dette arbeidet skal føre frem til konkrete planer for hvordan vi kan jobbe mot en økt kjønnsbalanse og like muligheter. Globalt har vi satt oss høye mål for de kommende årene knyttet til dette og innen 2025 har vi som mål å ha et kjønnsbalansert lederskap. Blant annet inkluderes likestilling i våre måleparametere, og vi skal identifisere hindringer for likestilling og jobbe mot tydelige handlingsplaner i arbeidet mot å redusere ulikheter.

I dentsu skal vi ta vårt ansvar på alvor og vår rolle i endringsreisen mot økt likestilling ligger derfor i å øke bevisstheten, utfordre etablerte tankesett og stå i front av likestillingsarbeidet ved å tørre å åpne øyene for ulikheter både internt og eksternt.

Innen IWD2022 skal vi stolt kunne si at vi har valgt å utfordre og at vi har skapt endring!


Se våre arrangementer for kvinnedagen 2021 her