INVESTOR CENTER
Information for Investors
CSR
An Overview of Our Progress and Achievements in Corporate Social Responsibility

Corporate Data

Board Members

Representative Director
 • Hiroshi Igarashi
 • Yoshio Takada
 • Nobuyuki Tohya
Director
 • Norihiro Kuretani

Corporate Auditor

Corporate Auditor
 • Nobuaki Kyushima

Executive Officers

President & CEO
 • Hiroshi Igarashi
Executive Vice Presidents
 • Nobuyuki Tohya
 • Norihiro Kuretani
Executive Officers
 • Yoshio Takada
 • Hideo Tokuyama
 • Yutaka Ishikawa
 • Hidemi Matsuo
 • Kiyoshi Nakamura
 • Norio Kamijo
 • Tetsuji Hirose
 • Norihiko Sakata
 • Ichiro Itani
 • Masaya Nakamura
 • Norifumi Adachi
 • Soichi Takahashi
 • Masao Tatsuuma
 • Chieko Ohuchi
 • Hiromi Suzuki
 • Seikyo Son
 • Keiichi Yoshizaki
 • Nobutaka Hayashi
 • Shinichi Maeda
 • Shuji Yamaguchi
 • Terumasa Kamo
 • Katsuhiko Fukumoto
 • Yoshihisa Suzuki

(As of Jan.1, 2020)

TOP