Bemærkning vedrørende kommercielt indhold:
Dentsu anbefaler at tage kontakt til tv-stationerne for endelig godkendelse tv-reklamen. Kontaktoplysninger findes i via tekniske specifikationer neden for.

Dentsu kan ikke stilles til ansvar, hvis tv-reklame ikke godkendes af tv-stationerne.

Kontakt udbyderen (adtoox, adstream osv.), hvis der er behov for en kommerciel kode, før reklamespottet uploades. Dentsu udsteder ikke kommercielle koder, med mindre der er indgået individuel aftale om dette.

Digitale specifikationer vil blive udarbejdet i henhold til jeres specifikke medieplan.

Fra den 1. februar 2023 skal alle reklamespots, sponsorater og play-spots tildeles en AdKode, inden de kan modtages i Flex, Adstream eller Peach. Koden bliver fremover et fælles reklame-ID på det danske TV marked. 

Man kan oprette en profil til at lave AdKoder her: https://adkode.dk.nielsen.com/

TV-SPECIFIKATIONER

TV 2:


Viaplay Group:

 • Generel leveringsdeadline: 5 hverdage for kampagnestart
 • Der henvises til Adstream eller Peach for information om tekniske specifikationer
 • Levering af materiale
 • Ved sponsorat:
  • Viaplay Group bruger kun 2 spot ved sponsorater – ét 10 sek. spot (intro/outro) og ét 5 sek. spot (bumper). Hvorfor der ikke skal sendes både intro og outro.


Warner Bros. Discovery:

 • Generel leveringsdeadline: 5 hverdag før kampagnestart
 • Der henvises til Adstream eller Peach for information om tekniske specifikationer og levering af materiale

Grøn markedsføring og greenwashing

Bemærk at der er en række krav forbundet med brug af grønne udsagn i markedsføring. Det er kundens ansvar at sikre, at materiale er i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Forbrugerombudsmandens praksis og retningslinjer på området. Læs nærmere i denne vejledning udarbejdet af KreaKom.


PLAY SPECIFIKATIONER (WEB TV)

 • Generel leverings-deadline: 5 hverdage før kampagnestart
 • Filformat: 16:9
 • Filtype: .flv, .mov, .mp4 eller lignende
 • Filstørrelse: Max. 10 MB
 • Det er muligt at henvise til en Youtube-video til Youtube aktivering. Alle andre medier kræver en fil.
 • Send filen/linket til din digitale Amplifi account manager
 • Husk at navngive spottet, hvis der er mere end ét
 • Notér hvilken landing-page (URL) spottet skal henvise til
 • Audio Levels: R128 loudness: Integrated loudness (I) -23.0 LUFS ± 1.0 L


RADIO SPECIFIKATIONER

Bauer Media:

 • Generel leverings-deadline: 4 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer: mp3-fil på 256 kbps eller .wav/.aiff min. 44,1 kHz stereo
 • Sendes til: spot@bauermedia.dk


Dansk Radio Reklame:

 • Generel leverings-deadline: 4 hverdage før kampagnestart
 • Specifikationer: .mp3 eller .wav format (44100 Hz/16 bit/stereo)
 • Sendes til: spot@danskradioreklame.dk


Grøn markedsføring og greenwashing

Bemærk at der er en række krav forbundet med brug af grønne udsagn i markedsføring. Det er kundens ansvar at sikre, at materiale er i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Forbrugerombudsmandens praksis og retningslinjer på området. Læs nærmere i denne vejledning udarbejdet af KreaKom.


BIO SPECIFIKATIONER

Dansk Reklamefilm:


FS2 (Book a Screen):


Grøn markedsføring og greenwashing

Bemærk at der er en række krav forbundet med brug af grønne udsagn i markedsføring. Det er kundens ansvar at sikre, at materiale er i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Forbrugerombudsmandens praksis og retningslinjer på området. Læs nærmere i denne vejledning udarbejdet af KreaKom.

PODADS SPECIFIKATIONER

Audio ads

 • Accepterede formater: .mp3, .wma, .aac, .ogg, .wav
 • Anbefalede formater: .mp3
 • Maximal varighed: 30 sek. 
 • Filstørrelse: 20 MB maximum
 • Bitrate: 196 kbs minimum

Companion banner 

 • Format type: .gif, .jpg, .jpeg, .png, .swf
 • Format størrelse: 300 x 250
 • Filstørrelse: 1 MB maximum

PRINT SPECIFIKATIONER

Dagblade

Ugeblade og Magasiner

Outdoor

English version

Dentsu advices to contact the TV stations for final approval of the TV commercial. Contact information is available in the Tv stations technical specifications.

Dentsu is not responsible if the TV commercial is not approved by the TV stations.

Contact the provider (adtoox, adstream….) if you need a commercial code before uploading digital spots. Dentsu does not provide commercial codes, unless an individual agreement for this service is in place.

Digital specifications will be provided in accordance with your specific mediaplan.

From February the 1st 2023, all advertising spots, sponsorships, and play-spots must be assigned an AdCode before they can be accepted in Flex, Adstream, or Peach. In the future, the code will be the default advertising ID in the Danish TV market. 

You can create a profile to create AdKoder here: https://adkode.dk.nielsen.com/

TV SPECIFICATIONS

TV 2:


Viaplay Group

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • We refer to Adstream or Peach for information about technical specifications
 • Material delivery


Warner Bros. Discovery:

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • We refer to Adstream or Peach for information about technical specifications and material delivery


Green marketing and greenwashing

Note that there is a number of requirements connected to green statements in marketing. It is the responsibility of the client to secure, that the material is in accordance with the applicable legislation as well as the practice and guidelines of Forbrugerombudsmanden. Read more in this guide by KreaKom.


PLAY SPECIFICATIONS (WEB TV)

 • General deadline: 5 workdays before first on air date
 • File format: 16:9
 • File type: .flv, .mov, .mp4 or alike
 • File size: Max. 10 MB
 • It is possible to refer to a Youtube video for Youtube activation. All other media requires a file.
 • Send the file/link to your digital Amplifi account manager
 • Remeber to name the spot, if more than one.
 • Note which landing page (url) the spot must refer to.
 • Audio Levels: R128 loudness: Integrated loudness (I) -23.0 LUFS ± 1.0 L


RADIO SPECIFICATIONS

Bauer media:

 • General deadline: 4 workdays before first on air date
 • Specifications: .mp3 file in 256kbps or wav/aiff min. 44,1 kHz stereo.
 • Delivered to: spot@bauermedia.dk


Dansk Radio Reklame:

 • General deadline: 4 workdays before first on air date
 • Specifications: .mp3 or .wav format (44100 Hz/16 bit/stereo).
 • Delivered to: spot@danskradioreklame.dk


Green marketing and greenwashing

Note that there is a number of requirements connected to green statements in marketing. It is the responsibility of the client to secure, that the material is in accordance with the applicable legislation as well as the practice and guidelines of Forbrugerombudsmanden. Read more in this guide by KreaKom.


CINEMA SPECIFICATIONS

Dansk Reklamefilm:


FS2 (Book A Screen):


Green marketing and greenwashing

Note that there is a number of requirements connected to green statements in marketing. It is the responsibility of the client to secure, that the material is in accordance with the applicable legislation as well as the practice and guidelines of Forbrugerombudsmanden. Read more in this guide by KreaKom.

PODADS SPECIFICATIONS

Audio ads

 • Accepted formats: .mp3, .wma, .aac, .ogg, .wav
 • Recommended formats: .mp3
 • Maximum duration: 30 sec. 
 • File size: 20 MB maximum
 • Bitrate: 196 kbs minimum

Companion Banner 

 • Format type: .gif, .jpg, .jpeg, .png, .swf
 • Format size: 300 x 250
 • File size: 1 MB maximum


PRINT SPECIFICATIONS

Newspapers

Weekly newspapers and magazines

Outdoor Advertising