Når det kommer til klimaindsatsen, er der ikke meget plads til kompromis. Klimakrisen truer allerede livet, som vi kender det. Derfor har vi hos også dentsu forpligtet os til det allerhøjeste ambitionsniveau i vores arbejde med bæredygtighed.

Hvad er Net Zero?

Med Net Zero er ambitionen at reducere de udledninger, vi kollektivt tilfører atmosfæren, sideløbende med, at vi konstant forøger den mængde, vi fjerner herfra. Fra et globalt perspektiv skal de øgede CO2-udledninger halveres inden 2030, og Net Zero skal opnås senest i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen.

For at undgå katastrofale konsekvenser som følge af klimaforandringerne må opvarmningen ikke overstige 1,5 °C globalt. Den globale industri og regeringer forpligter sig netop nu til at skære ned på CO2-udledinger og i højere grad prioritere en mere bæredygtig balance. 

Mere end nogensinde før er det nødvendigt, at vi fremskynder overgangen til en Net Zero-verden. Dentsus Consumer Vision-undersøgelse viser da også, at forbrugerne er meget opmærksomme på denne kendsgerning. 8 ud af 10 globale respondenter forklarer, at de mener, at klimaforandringerne vil få uigenkaldelige konsekvenser, og samtidig forventer de, at virksomheder leverer de løsninger, som skal være med til at sænke den hidtil negative udvikling. 

Vores Net Zero-målsætninger

  • På kort sigt - Inden 2030 vil vi reducere vores absolutte udledninger med mindst 46,2 % i hele vores værdikæde sammenlignet med 2019
  • På langt sigt - Inden 2040 vil vi reducere vores absolutte udledninger med mindst 90 % i hele vores værdikæde sammenlignet med 2019
  • Resterende udledninger - Vi vil neutralisere de resterende udledninger (10 %) gennem troværdige og verificerbare projekter, der fokuserer på at uddrive drivhusgasser fra atmosfæren

Det skal du vide om dentsus Net Zero-målsætninger

Et - Det er blevet valideret af Science Based Target Initiative (SBTi)
Dentsu er en af de første virksomheder i verden, der har fået sine målsætninger anerkendt og formelt valideret af SBTi. Her er det både vores kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger, som er blevet verificeret. Under SBTi-standarden kan virksomheder ikke opnå Net Zero, før de har opnået ’dyb dekarbonisering’ på 90-95% inden 2050.

To - Det dækker direkte såvel som og indirekte udledninger
Som led i valideringsprocessen foretog vi en detaljeret screeningsvurdering og fastsatte konkrete mål for forskellige udledningskategorier. Dette sikrer, at vi dækker både vores direkte såvel som de indirekte udledninger, der er forbundet med vores forsyningskæde.

Tre - Vi opnår først Net Zero, når vi har nået vores mål om dyb dekarbonisering
Det er ikke længere nok blot at neutralisere eller udligne vores udledninger, og det er heller ikke nok at halvere dem. Vi skal gå skridtet længere. Videnskabsbaserede Net Zero-målsætninger kræver langsigtede, dybe dekarboniseringsmålsætninger på 90-95% på tværs af alle udledningsområder inden 2050. Dentsu har forpligtet sig til at reducere sine udledninger med mindst 90% inden 2040, og vi kan først derefter gå videre til at neutralisere de resterende udledninger. Før det kan vi ikke hævde at have opnået "reel" Net Zero.

Fire - Vi vil reducere udledningerne fra flyvninger med 65% inden 2030
Dette er et vigtigt led i vores rejse mod Net Zero. Vi anerkender, at rejser stadig vil være påkrævet i mange led af vores forretning, men ikke desto mindre skal vi i højere grad prioritere at rejse med omtanke. Her kan man overveje transportformen, valg af leverandører eller de ruter, der bliver anvendt. Vi vil også opleve en tilpasning i luftfartsindustrien over tiden, der vil medføre en reduceringen af udledninger.

Fem - Vi efterlever allerede dette. Dentsus egne aktiviteter er forsynet med 100% vedvarende energi
I 2020 reducerede vi vores scope 1 og 2 udledninger med 39%. Tilbage i 2016 underskrev vi RE100 og forpligtede os til at indkøbe og anvende 100% vedvarende elektricitet på tværs af vores globale aktiviteter inden 2020. I 2020 nåede vi dette mål ved at skifte til vedvarende elektricitet på alle de markeder, hvor det var muligt at foretage skiftet*. For at understøtte vores forpligtelse til RE100 og overgangen til Net Zero er vi fortsat drevet af vedvarende energi i alle lande, vi opererer i.

Vores udledninger

Hos dentsu international har vi beregnet og rapporteret på vores udledninger siden 2015. I 2020 gennemførte vi en Scope 3-screeningsvurdering ved at anvende metoder, der er i overensstemmelse med World Resources Institute's Reporting Standard. Dette for yderligere at understøtte vores videnskabsbaserede målsætninger.

97% af vores udledninger ligger inden for Scope 3.**


Sådan opnår vi Net Zero

Vi har begivet os ud på en spændende rejse. Vi har ambitioner om radikalt at dekarbonisere hele vores værdikæde i løbet af det næste årti. Det gør vi gennem disse nøgleområder:

Flyvninger
Vi vil reducere udledninger fra flyvninger med 65% inden 2030. Vi udnytter erhvervsrejsepolitikker og øger vores brug af førende samarbejdsteknologier til at facilitere remotearbejde. Således er vi i stand til at nedsætte vores afhængighed af at flyve. Vi er dog også bevidste om, at det sommetider fortsat vil være nødvendigt at rejse med fly. Her vil vi i stedet opfordre til adfærdsændringer og har sikret førende dataløsninger til at analysere og udvælge mere miljøvenlige flyselskaber, ruter etc.

Teknologi
Vi vil arbejde tæt og direkte med centrale teknologipartnere og leverandører, der deler vores klimaambitioner. Hvor det er muligt, vil vi samarbejde med disse partnere for at reducere udledninger og fastsætte et krav om at købe 100% vedvarende elektricitet.

Forskning og reklame
Vi indsamler i øjeblikket mere granulært data hertil.

Vi vil fastlægge en politik, der først og fremmest tilgodeser og prioriterer leverandører, der har konkrete målsætninger for at reducere udledninger. Med dem vil vi løbene etablere en dialog om dataindsamling og initiativer, som vil hjælpe til at reducere udledninger yderligere. Vi vil også sikre os, at indkøbskontrakter omfatter kravet om at købe 100% vedvarende energi.

Bygninger og mandskab
Vi vil reducere udledningerne fra vores bygninger og mandskab med mindst 46,2% inden 2030. Vi tilgodeser miljøet i hvert eneste trin af vores beslutningsproces – fra valg af ejendom til business-as-usual drift. Vi vil sikre, at alle dentsu-bygninger opfylder de førende miljøkriterier på nøglemarkeder: Både i eksisterende bygninger og eventuelle nye bygninger fremadrettet. Vi vil implementere en global energistrategi, hvor investeringer i energieffektivitet skal udgøre fokus. For at understøtte vores engagement i RE100 vil vi fortsat være drevet af 100% vedvarende elektricitet på alle markeder, vi opererer i, og vi vil gå ind for langsigtet produktion af vedvarende energi på alle markeder.

Professionelle gebyrer
Som med forskning og reklame indsamler vi i øjeblikket mere granulært data.

Vi vil fastlægge en politik, der først og fremmest tilgodeser og prioriterer leverandører, der har konkrete målsætninger for at reducere udledninger. Med dem vil vi løbene etablere en dialog om dataindsamling og initiativer, som vil hjælpe til at reducere udledninger yderligere. Vi vil også her sikre os, at indkøbskontrakter omfatter kravet om at købe 100% vedvarende energi.

Medier
Mange af vores kunder har ligeledes fastlagt egne videnskabsbaserede målsætninger og søger netop nu måder, hvorpå de nøjagtigt kan rapportere og reducere medieudledninger i overensstemmelse med deres målsætninger. Af tekniske årsager ligger medieudledninger uden for dentsus egne målsætninger, men vi er ikke desto mindre forpligtet til at hjælpe vores kunder med at beregne og reducere deres udledninger, så de kan opfylde deres Net Zero-målsætninger. Læs mere om vores indsats for at hjælpe vores kunder med at opnå Net Zero nedenfor.

Resterende udledninger
Hvor vi ikke kan implementere konkrete dekarboniseringsløsninger, vil vi arbejde på at neutralisere eventuelle restudledninger ved at investere i projekter, der isolerer kulstof fra atmosfæren, leverer sidegevinster i overensstemmelse med dentsus bredere Social Impact strategi og opfylder FN's mål for bæredygtig udvikling.Mange af vores kunder har allerede fastlagt egne videnskabsbaserede målsætninger og leder lige nu efter måder, hvorpå de nøjagtigt kan rapportere og reducere medieudledninger i overensstemmelse med disse målsætninger.

For at realisere ambitionen om at reducere CO2-udledninger for medier og reklamer, så vil det kræve indsigt i hele værdikæden, fra produktion til placering og distribution.

Digitale medier har især været dentsus fokus, da de udgør en stor del af vores kunders annonceudgifter (48% af vores annonceudgifter i 2020), og dette tal forventes kun at vokse (dentsu Global Ad Spend Forecasts). I 2019 indgik dentsu et samarbejde med nogle af verdens mest innovative medievirksomheder (herunder BBC og Sky) om at lancere DIMPACT, et webbaseret værktøj, der beregner CO2-udledningen af digitalt medieindhold. Dette værktøj og dets styrke er kun vokset siden da.

I vores arbejde kombinerer vi intern innovation med brancheinitiativer såsom DIMPACT. Vi anerkender behovet for at beregne CO2-udledningen på kampagneniveau, derfor lancerer dentsu en Digital Media Carbon Calculator, der præcist rapporterer om kundens udledning, og giver verificerbare data til rapportering. I fremtiden vil dette tilbyde vores kunder muligheden for bedre at forstå de udledninger, der er knyttet til deres medievalg, så de omvendt kan træffe proaktive, velinformerede valg om, hvilken type digital reklame, de ønsker at anvende.

Vores indsats for at reducere udledninger i produktionen er rodfæstet i vores involvering i UK’s AdGreen-initiativ: Et reklamesamarbejde, der søger at eliminere de negative miljøpåvirkninger fra produktionen. Dentsu sidder i AdGreens Advisory Board.


Rapportering af vores målsætninger

Vi sikrer, at vores rejse for at opnå Net Zero altid kommunikeres åbent og transparent gennem CDP (tidligere kendt som Carbon Disclosure Project). I 2019 blev vi tildelt en A-rating, hvilket afspejler vores hidtil stærke resultater med at implementere vores klimastrategi. Vi offentliggør desuden også miljødata via EcoVadis og blev tildelt en sølvklassificering i 2020. Vi er underskrivere af FN's Global Compact og RE100, og vi er noteret på DJSI og FTSE4Good.

*Blandt ni af vores markeder i 2020 (Rusland, Taiwan, Singapore, New Zealand, Hong Kong, Kenya, Sri Lanka, Ghana og Argentina), der udgør 9,7 % af vores resterende efterspørgsel efter elektricitet, købte vi certifikater (REC'er) for vedvarende energi fra tilstødende lande. RE100 støtter denne tilgang som en midlertidig foranstaltning, mens koalitionen arbejder på at forbedre udbuddet på disse markeder. Vores fortsatte støtte til RE100 tillader os at forblive fortalere for langsigtet produktion af vedvarende energi på alle markeder.

**Under den nye SBTi-standard er vores Scope 3-inventory blevet opdateret (oktober 2021) fra vores 2020 Social Impact-rapport. SBTi er særligt optaget af at medregne de "indirekte udledninger i brugsfasen" i virksomheders klimamål. Disse inddirekte udledninger fra brugsfasen genereres af produkter, der udelukkende forbruger energi, når de er under brug, i løbet af deres forventede levetid. Det er her medieplanlægning, indkøb og distribution placerer sig. Udledninger fra den indirekte brugsfase medregnes ikke i virksomheders scope 3-videnskabsbaserede målsætninger, men vi har forpligtet os til at hjælpe vores kunder med at beregne og reducere disse udledninger.