Ogólne warunki świadczenia usług przez agencje z Grupy dentsu w Polsce


§1 WSTĘP

1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług („OWŚU”) określają ogólne zasady współpracy, prowadzenia negocjacji i zawierania umów pomiędzy spółkami z Grupy dentsu w Polsce (dalej każda z osobna: „Agencja”) a kontrahentami Agencji w zakresie nabywanych przez nich usług świadczonych przez Agencję.

2. Niniejsze OWŚU regulują prawa i obowiązki zarówno Agencji jak i Klienta i stanowią integralną część każdego Zlecenia, o ile w Zleceniu wskazano odwołanie do OWŚU.

3. Niniejsze OWŚU są ogólnie dostępne:

 • poprzez publikację na stronie https://www.dentsu.pl;
 • poprzez udostępnienie w siedzibie Agencji,
 • mogą zostać wysłane za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, na stosowną prośbę zainteresowanego.


§2 DEFINICJE

1. „Klient" oznacza stronę w ten sposób określoną w Zleceniu.

2. „Agencja” oznacza agencję z Grupy dentsu Polska wskazaną w Zleceniu.

3. „Grupa dentsu Polska” oznacza każdą spółkę z siedzibą w Polsce, pośrednio lub bezpośrednio zależną od Dentsu Inc. (w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w danym momencie

4. „Media” oznaczają wszelkie środki służące rozpowszechnianiu Materiałów Reklamowych, a w szczególności telewizja, radio, prasa, kino, formy reklamy zewnętrznej i wewnętrznej, Internet.

5. „Dysponent Mediów” oznacza podmiot, który w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest uprawniony do sprzedaży czasu lub powierzchni reklamowej w Mediach.

6. „Zlecenie” oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Klientem a Agencją, zawierająca co najmniej szczegółowy warunki świadczenia Usługi, harmonogram realizacji usługi  lub termin końcowy realizacji oraz łączny koszt netto realizacji usługi, której niniejsze OWŚU są integralną częścią. Zlecenie może być zawarte na podstawie i w wykonaniu umowy ramowej lub w przypadku braku umowy ramowej może stanowić samodzielną podstawę świadczenia Usług.

7. „Usługi” oznaczają usługi świadczone przez Agencję na rzecz Klienta zgodnie z Zleceniem.

8. „Zakup Mediów” oznacza zakup czasu lub powierzchni reklamowej w poszczególnych Mediach z zamiarem przedstawienia reklamy Klienta na podstawie Media Planu stworzonego przez Agencję i potwierdzonego przez Klienta, zgodnie z warunkami określonymi w Zleceniu i niniejszych OWŚU.

9. „Kampania Reklamowa” oznacza emisję lub ekspozycję Materiałów Reklamowych w poszczególnych Mediach dla jednego produktu lub grupy produktów.

10. „Media Plan” oznacza szczegółowy plan emisji lub ekspozycji Materiałów Reklamowych. Media Plan może zostać opracowany na podstawie i w wykonaniu umowy ramowej lub Zlecenia, a w przypadku ich braku może stanowić samodzielną podstawę świadczenia Usług i zastępować Zlecenie.

11. „Warunki Mediów” oznacza warunki poszczególnych Dysponentów Mediów, na mocy których Agencja dokonuje zakupu powierzchni reklamowej.

12. „Terytoria” oznaczają terytoria, na których mają być świadczone Usługi.

13. „Materiały” oznaczają wszelkie wzory graficzne, teksty reklamowe, animacje, produkcje dźwiękowe, filmy wideo, produkcje graficzne, kody html lub inne kody w serwisie www, oprogramowanie, dane, dokumentację strategii marketingowej, materiały reklamowe oraz inne materiały kreatywne lub marketingowe.

14. „Dotychczasowe Materiały” oznaczają wszelkie Materiały stworzone, wypracowane i/albo dostarczone przez Agencję (lub jej licencjodawców, agentów lub podwykonawców), które: (i) istniały przed rozpoczęciem współpracy z Klientem; (ii) zostały wypracowane niezależnie od Klienta lub (iii) zostały określone przez Agencję jako „Dotychczasowe Materiały” w momencie rozpoczęcia prac.

15. „Zamówione Materiały” oznaczają wszelkie Materiały zamówione przez Agencję od osób trzecich dla potrzeb świadczenia Usług na rzecz Klienta.

16. „Nowe Materiały” oznaczają wszelkie Materiały stworzone lub wypracowane po raz pierwszy przez Agencję, jej pracowników lub stałych współpracowników specjalnie dla (lub w imieniu) Klienta w związku z Usługami, z wyłączeniem jednak wszelkich Dotychczasowych Materiałów i Zamówionych Materiałów.

17. „Treści” oznaczają wszelkie Materiały dostarczone Agencji przez Klienta lub przez dowolną osobę trzecią działającą w imieniu Klienta w związku z Usługami, w tym wszelkie reklamy i/albo inne materiały marketingowe, w tym, lecz niewyłącznie, znaki towarowe, wzory graficzne, produkcje dźwiękowe, filmy wideo, oprogramowanie, dane oraz dokumenty dotyczące strategii marketingowej oraz wszelkie treści w serwisach www Klienta, do wykorzystania w związku z Usługami.

18. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje ujawnione (pisemnie, ustnie lub za pomocą innych środków, pośrednio lub bezpośrednio) przez jedną ze stron drugiej stronie, w tym, lecz niewyłącznie, informacje dotyczące Usług lub dowolnych planów biznesowych drugiej strony, zamiarów, działalności, procesów, media planów, wynegocjowanych warunków zakupów mediów, badań i danych marketingowych, informacji o produktach, know-how, tajemnic handlowych, możliwości rynkowych i interesów.

19. „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, autorskie prawa majątkowe, prawa do wzorów, nazwy domen, zarejestrowane prawa do wzorów, znaki towarowe i usługowe (zarejestrowane i niezarejestrowane), prawa do know-how, prawa związane z bazami danych, tajemnice handlowe, prawa do informacji poufnych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej na całym świecie, w tym:

 • wszelkie rejestracje i rejestracje w toku związane z dowolnymi tego rodzaju prawami oraz korzyści z tytułu planowanych zgłoszeń rejestracyjnych oraz
 • wszelkie przeniesienia praw autorskich, rozszerzenia i przedłużenia dowolnych tego rodzaju praw.

20. „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


§3 „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK” GRUPY DENTSU POLSKA

1. Agencja prowadzi działalność gospodarczą w uczciwy i prawy sposób, zachowując najwyższe standardy etyczne, w celu ochrony interesów pracowników, klientów, akcjonariuszy, interesariuszy, środowiska naturalnego i społeczności, w których działa. Wszelkie krajowe i lokalne przepisy na wszystkich rynkach, na których prowadzona jest działalność, jak i przepisy i regulacje międzynarodowe, są przez Agencję respektowane i przestrzegane.

2. Klient zobowiązuje się do poszanowania wartości Agencji i ich przestrzegania, a także do działania zgodnie z nimi we wszystkich relacjach biznesowych z Agencją, opierając się w szczególności o następujące zasady:

1) Pracownicy

Agencja jest pracodawcą równych szans i nie dyskryminuje pracowników ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, ciążę lub niepełnosprawność.  Agencja zapewnia pracownikom bezpieczne, higieniczne i cywilizowane środowisko pracy oraz wymaga zgłaszania natychmiast wszelkich wypadków, obrażeń, nieprawidłowości, incydentów i niebezpiecznych warunków pracy. Agencja przetwarza i chroni dane pracowników zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami. Agencja respektuje i przestrzega obowiązujące zakazy w zakresie wyzyskiwania pracy dzieci, pracowników przymusowych czy też handlu ludźmi. Agencja nie toleruje w miejscu pracy molestowania ani dyskryminujących lub obraźliwych zachowań jakiegokolwiek rodzaju, zażywania, posiadania, sprzedaży ani dystrybucji nielegalnych substancji, ani pracowników wykonujących pracę pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

2) Klienci

Agencja szanuje wszelkie dotyczące Agencji branżowe kodeksy postępowania.  Komunikacja prowadzona jest otwarcie i przejrzyście w ramach wyznaczonych przez tajemnicę handlową. Agencja prowadzi działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, informacje handlowe i inne informacje wrażliwe dotyczące klientów traktowane są jako poufne.

3) Akcjonariusze i interesariusze

Agencja prowadzi uczciwą i dokładną ewidencję i sprawozdawczość finansową.  Działalność jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi zasadami dobrego zarządzania.  Agencja podejmuje wszelkie kroki, aby zapobiegać praniu brudnych pieniędzy w swoich jednostkach. Agencja nie używa funduszy ani majątku Grupy, by dokonywać wpłat na partie polityczne ani w celach politycznych. W żadnym wypadku Agencja nie oferuje łapówek, nie zabiega o nie, nie daje ani nie przyjmuje ich w jakiejkolwiek postaci i w jakimkolwiek celu, ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem osoby trzeciej, na rzecz lub od dowolnej osoby, klienta, firmy, państwa, urzędnika państwowego, innej osoby trzeciej lub ich przedstawiciela. Agencja i jej pracownicy nie oferują ani nie przyjmują osobistych prezentów, rozrywek, zaproszeń do hoteli, restauracji, na imprezy ani usług od żadnych osób, z którymi prowadzone są interesy, które byłyby niewłaściwe, o wyższej niż rozsądna wartości lub mogłyby powodować, choćby tylko teoretycznie, niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez kogokolwiek. Agencja nie dokonuje obrotu akcjami ani żadnymi innymi kapitałowymi papierami wartościowymi na podstawie poufnych informacji, ani nie przekazuje takich informacji innym osobom w celu dokonywania przez nie obrotu.  Agencja nie korzysta z pojawiających się dzięki swojemu zatrudnieniu możliwości inwestycyjnych lub korporacyjnych ani nie angażuje się w działalność sprzeczną z interesami Grupy dentsu Polska.

4) Społeczność 

Agencja jest zdecydowana wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których prowadzi działalność i podejmuje inicjatywy służące propagowaniu zrównoważonego rozwoju oraz większej odpowiedzialności społecznej i ekologicznej wśród pracowników, klientów, dostawców i konsumentów


§4 USŁUGI

1. Agencja świadczy usługi marketingowe i reklamowe, a w szczególności usługi doradztwa i planowania Kampanii Reklamowych, planowania, wyboru i zakupu Mediów, zarządzania Kampaniami Reklamowymi, usługi kreatywne, konsultingowe, doradztwa strategicznego, planistyczne, badawcze i ewaluacyjne, jak również usługi związane z projektowaniem stron, aplikacji, prototypów i innych narzędzi z zakresu nowych technologii przeznaczonych do realizacji szeroko pojętej komunikacji marketingowej.

2. Szczegółowy zakres Usług wskazany jest każdorazowo w Zleceniu, a Usługi świadczone są zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych OWŚU, jeśli wyraźnie w Zleceniu tak postanowiono.

3. Składając Zlecenie zawierające odwołanie do OWŚU Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWŚU oraz upoważnia Agencję i zleca jej wykonanie Usług zgodnie z Zleceniem. W zamian za świadczenie Usług Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty Agencji ustalonego wynagrodzenia, a także uzgodnionych kosztów, w tym w szczególności kosztów zakupu Mediów.

4. Usługi świadczone będą jedynie na rzecz Klienta oraz w celach przedstawionych przez Klienta. Nie może z nich korzystać jakakolwiek osoba trzecia, w jakimkolwiek innym celu.

5. Klient nie może odmówić odbioru Usługi w razie nieistotnych wad. W przypadku opóźnienia albo niedokonania odbioru Usługi  przyczyn od Agencji niezależnych, Agencja nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta. Odmowę odbioru Usługi lub zastrzeżenia przy odbiorze należy zgłaszać pisemnie lub mailowo niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, ze wskazaniem na czym polega wadliwość.

6. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usługi, w szczególności rozpowszechnienie Materiałów, uznaje się za odbiór Usługi bez zastrzeżeń.


§5 ZAKUP MEDIÓW

1. Świadcząc usługi Zakupu Mediów Agencja działa w imieniu własnym na rzecz Klienta, a nie jako agent Klienta, w odniesieniu do transakcji z Dysponentami Mediów i innymi dostawcami będącymi osobami trzecimi („Dostawcy”) w związku z Usługami, oraz składa zlecenia i zawiera umowy z Dostawcami w swoim własnym imieniu i na swój własny rachunek.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Agencja zawiera z Dysponentami Mediów i Dostawcami umowy zakupu Mediów bazując na wymogach Klienta wskazanych w Zleceniu. W razie anulowania lub zmiany w Usługach lub zmiany poziomu Usług (żądanej przez Klienta) („Korekty”):

 • Agencja nie jest obowiązana do wprowadzenia Korekt, chyba że jest w stanie to uczynić w zakresie dozwolonym stosownie do odnośnych umów z Dysponentami Mediów, oraz
 • Klient pozostaje całkowicie odpowiedzialny za wszelkie koszty, opłaty i wydatki ponoszone w związku z takimi Korektami, w tym za wszelkie podwyższone stawki (w tym obowiązujące z mocą wstecz) i/albo opłaty za anulowanie nakładane przez Dysponentów Mediów.
 • W przypadku anulowania Kampanii Reklamowej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta po przygotowaniu i przekazaniu Media Planu Klientowi przez Agencję nawet jeżeli Zlecenie na Zakup Mediów nie zostało jeszcze zrealizowane przez Dysponenta Mediów, Klient będzie zobowiązany do zapłaty Agencji kwoty równej 100%wynagrodzenia Agencji, która należałaby się Agencji, jeśli Kampania Reklamowa nie zostałaby anulowana. 


§ 6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Klient oraz jego ewentualni licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do wszelkich Treści.

2. Agencja oraz jej ewentualni licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Dotychczasowych Materiałów. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Zamówione Materiały (w tym, bez żadnych ograniczeń, Prawa Własności Intelektualnej do nich) pozostają własnością licencjodawców Agencji. W ramach świadczonych Usług Agencja udziela Klientowi w ramach zapłaty wynagrodzenia określonego w Zleceniu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, licencji na użytkowanie Dotychczasowych Materiałów dla potrzeb i w zakresie niezbędnym do otrzymywania Usług na Terytoriach oraz by umożliwić Klientowi użytkowanie i czerpanie korzyści z dowolnych tego rodzaju Dotychczasowych Materiałów i Zamówionych Materiałów wyłącznie w celach określonych w Zleceniu lub w dowolnym planie Kampanii Reklamowej („Licencja”).

3. Licencji udziela się Klientowi na następujących warunkach (a także na ewentualnych dodatkowych warunkach określonych w Zleceniu). Klient nie może:

  • eksponować ani wykorzystywać Dotychczasowych Materiałów w żaden sposób z wyjątkiem wyraźnie zatwierdzonego w Zleceniu;
  • kopiować, zwielokrotniać, modyfikować, tworzyć ich utwory zależne, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować lub usiłować uzyskać kod źródłowy jakichkolwiek Dotychczasowych Materiałów, o ile nie jest to dozwolone przez prawo i tylko w takim zakresie;
  • wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek Dotychczasowych Materiałów na żadną osobę trzecią;
  • modyfikować ani usuwać żadnych informacji o prawach własności ani legend umieszczonych na lub w Dotychczasowych Materiałach; ani
  • eksponować, modyfikować ani wykorzystywać Zamówionych Materiałów w jakikolwiek sposób niedozwolony przez pierwotnego autora lub licencjodawcę tych Materiałów lub zakomunikowany Klientowi przez Agencję.

4. O ile w Zleceniu nie postanowiono inaczej, pod warunkiem zapłaty należnego Agencji wynagrodzenia, Agencja udziela Klientowi wyłącznej licencji w zakresie korzystania z autorskich praw majątkowych do Nowych Materiałów na okres 3 lat od daty och doręczenia Klientowi na terytorium Polski na następujących polach eksploatacji:

  • trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki oraz na każdym nośniku, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia
  • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Nowe Materiały utrwalono lub zwielokrotniono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie najem lub dzierżawa, w tym oryginału albo egzemplarzy,
  • inne rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting oraz webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5. W odniesieniu do Zamówionych Materiałów Agencja udziela Klientowi licencji na warunkach określonych w kosztorysie.

6. Z chwilą ich dostarczenia do Agencji, Klient bezpłatnie udziela niniejszym Agencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej licencji na użytkowanie Treści i Nowych Materiałów na Terytoriach w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Agencję Usług, co obejmuje prawo do udzielania na nie sublicencji Dysponentom Mediów, Dostawcom i podwykonawcom w związku z wykonywaniem dowolnej części Usług. Licencja udzielona na podstawie niniejszego punktu wygasa z chwilą ukończenia Usług lub (jeżeli nastąpi to wcześniej) ustania Zlecenia, którego dotyczą Treści i Nowe Materiały.


§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI

1. Obie strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowej realizacji Usługi, a w szczególności zapewniają wszelkie niezbędne informacje, dokumenty oraz (w przypadku Klienta) Treści drugiej stronie, jakie są zasadnie niezbędne w celu umożliwienia otrzymywania i świadczenia Usług.

2. Podczas świadczenia Usług, Agencja będzie szanować interesy Klienta znane Agencji, a Usługi świadczyć z najwyższa starannością.

3. Agencja zabezpiecza i zwalnia Klienta z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu (i) wszelkich strat, szkód lub kosztów (w tym zasadnych wynagrodzeń i wydatków zwrotnych) poniesionych lub zaciągniętych przez Klienta w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Agencji przy wykonywaniu Usług lub (ii) roszczeń dowolnej osoby trzeciej, z tytułu naruszenia przez Agencję lub Klienta należącego do takiej osoby trzeciej Prawa Własności Intelektualnej zawartego w Nowych oraz Zamówionych Materiałach, z zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Agencji z tytułu straty lub szkody powstałej w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta jest ograniczona do wynagrodzenia Agencji otrzymanego przez Agencję w związku z działalnością, której naruszenie dotyczy, w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających datę odnośnego naruszenia.

4. Agencja wyłącza odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu wszelkich szkód pośrednich, ubocznych, specjalnych lub wtórnych, w tym (lecz niewyłącznie) utraconych korzyści mających przykładowo postać utraty przewidywanych zysków lub oszczędności, utraty zleceń, utraty przychodów, uszczerbku na wartości firmy, utraty lub uszkodzenia danych i/albo podobnych strat, nawet wówczas, gdy Agencję powiadomiono o możliwości wystąpienia tego rodzaju straty lub szkody. Ponadto Agencja nie jest odpowiedzialna wobec Klienta w związku z roszczeniem z tytułu naruszenia Prawa Własności Intelektualnej, jeżeli roszczenie to opiera się na (i) naruszeniu przez Klienta jego zobowiązań lub zapewnień zawartych w Zleceniu lub niniejszych OWŚU, (ii) działaniach lub zaniechaniach Klienta lub dowolnych innych osób trzecich, którym przekazano Nowe lub Zamówione Materiały, które to działania lub zaniechania stanowią naruszenie lub niedbalstwo na gruncie warunków dowolnej licencji lub innej umowy regulującej ich użytkowanie Nowych lub Zamówionych Materiałów; (iii) funkcjonowaniu lub użytkowaniu Nowych lub Zamówionych Materiałów przy użyciu wzorów (projektów), specyfikacji lub instrukcji niedostarczonych przez Agencję lub (iv) modyfikacji Nowych lub Zamówionych Materiałów przez kogokolwiek innego niż Agencja, w razie gdy niezmodyfikowana wersja Nowych Materiałów nie stanowiłaby naruszenia lub nie stanowiłaby podstawy roszczenia osoby trzeciej.

5. Zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej mają zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Klient niezwłocznie zawiadomił Agencję na piśmie o tego rodzaju roszczeniach, przyznał Agencji wyłączne prawo do obrony, kierowania, negocjowania lub załatwiania polubownie sprawy tego rodzaju roszczeń oraz udzielił wszelkiej zasadnie oczekiwanej pomocy przy obronie przed roszczeniami (na koszt Agencji).

6. Agencja nie ma obowiązku, a Klient nie ma prawa żądania, ujawniania warunków zakupu poszczególnych Mediów ustalonych pomiędzy Agencją a Dysponentem Mediów lub Dostawcą, jeśli stanowią one tajemnicę handlową. Ogólne warunki świadczenia usług przez Dysponentów Mediów lub Dostawców znane są Klientowi i zawsze publikowane przez Dysponentów Mediów lub Dostawców na ich stronach internetowych.

7. Agencja ma prawo odmowy, wstrzymania lub odwołania potwierdzonego Zlecenia lub wiążącej oferty Zakupu Mediów w przypadku, gdy:

  • forma materiałów reklamowych nie spełnia wymagań technicznych Dysponenta Mediów; lub
  • materiał reklamowy jest sprzeczny w wymogami prawa; lub
  • materiał reklamowy narusza dobre obyczaje, uznane normy etyczne lub może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.

8. Agencja wyłącza odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu wycofania, wstrzymania emisji materiałów reklamowych przygotowanych przez osobę trzecią i przekazanych przez Klienta lub podmiot działający na jego zlecenie, w tym wskutek decyzji Dysponenta Mediów lub jakiegokolwiek sądu lub organu administracyjnego. Wszelkie koszty, wynikłe z takiego wycofania lub wstrzymania emisji materiałów reklamowych poniesie Klient, w tym zapłaci należne Agencji wynagrodzenie.


§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie ustalenia niezbędne w celu dostępu do Usług, otrzymywania i wykorzystywania ich, oraz (tam, gdzie to stosowne) zapewnia posiadanie odpowiedniego i kompatybilnego sprzętu, sieci i oprogramowania w celu otrzymywania Usług.

2. Klient pozostaje całkowicie odpowiedzialny za swoją działalność marketingową i reklamową oraz przestrzega wszelkich odnośnych lokalnych przepisów, regulacji oraz kodeksów postępowania.

3. Klient zapewnia i oświadcza, że żadne reklamy i/lub inne materiały marketingowe (w tym, lecz niewyłącznie, znaki towarowe, wzory graficzne, produkcje dźwiękowe, filmy wideo, oprogramowanie, dane, dokumenty dotyczące strategii marketingowej oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, żadne słowa kluczowe służące reklamie w wyszukiwarkach), dostarczone przez Klienta i/lub przez dowolną osobę trzecią działającą w imieniu Klienta do Agencji oraz żadne treści w dowolnych witrynach internetowych posiadanych lub prowadzonych przez Klienta w związku z Usługami:

 • nie są nieprawdziwe ani mylące, nieprzyzwoite, oszczercze ani niezgodne z prawem;
 • nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej;
 • nie szkodzą ani nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie witryny internetowej, sieci komputerowej ani innego sprzętu jakiejkolwiek osoby trzeciej lub Dysponenta Mediów.

4. W odniesieniu do każdego serwisu www stworzonego lub utrzymywanego przez Klienta w związku z Usługami Klient zapewnia zamieszczenie w nim polityki prywatności zgodne z właściwymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

5. Klient odpowiada za zgodność Materiałów Reklamowych z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia we wskazanym terminie dokumentacji technicznej i produkcyjnej wymaganej przez Agencję niezbędnej do opublikowania reklam Klienta. Klient zobowiązany jest sprawdzać i potwierdzać jakość środków reklamowych stworzonych przez Agencję oraz sprawdzić zawartość reklamy w celu wyłonienia ewentualnych błędów.

7. W przypadku wadliwego wykonania reklamy z przyczyn leżących po stronie agencji kreatywnej Klienta, np. zmniejszony rozmiar ogłoszeń, słaba jakość druku spowodowana jakością materiałów drukarskich, niepowodzenie w dostarczeniu dokumentów do druku czy materiałów do publikacji w mediach elektronicznych, Klient zapłaci cenę za zakup powierzchni reklamowej i wypłaci Agencji wynagrodzenie określone w Zleceniu, jak również wydatki poniesione przez Agencję w odniesieniu do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z Zleceniem.

8. Klient zabezpiecza i zwalnia Agencję oraz spółki z Grupy dentsu Polska, jej pracowników i osoby powiązane z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich strat, szkód lub kosztów (w tym zasadnych wynagrodzeń i wydatków zwrotnych) ponoszonych lub zaciąganych przez nich w wyniku naruszenia swoich zobowiązań wynikających punktów powyższych. W szczególności, jeżeli Agencja poniesie jakąkolwiek stratę lub zobowiązanie, koszty (w tym koszty prawne) lub szkody w wyniku roszczenia osoby trzeciej z tytułu naruszenia prawa tej osoby trzeciej przez reklamę Klienta zamieszczoną przez Agencję za zgodą Klienta, , w tym Prawa Własności Intelektualnej lub prawa do prywatności, Klient zabezpiecza i zwalnia Agencję z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu takiej straty, zobowiązania, kosztów (w tym kosztów prawnych) lub szkód.

9. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że: (i) zamieszczenie Treści może podlegać warunkom Mediów i zobowiązuje się ich przestrzegać, oraz (ii) Agencja i spółki z Grupy dentsu Polska nie pełnią funkcji administratora danych osobowych w odniesieniu do jakichkolwiek informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby przekazywanych przez Klienta do Agencji.

10. Odpowiedzialność Klienta za utratę faktycznych lub przewidywanych przychodów lub zysków, utratę kontraktów lub za jakiekolwiek straty lub szkody specjalne, pośrednie lub wtórne w jakikolwiek sposób powstałe i niezależnie od tego, czy z powodu czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), czy z innego powodu, niezależnie od tego, czy dana strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia, przewidziana, czy znana jest wyłączona, chyba że postanowienia OWŚU wyraźnie stanowią inaczej.

11. Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty Agencji wszystkich wierzytelności pieniężnych związanych ze świadczeniem Usług.

12. Klient przyjmuje do wiadomości, że Agencja podczas Zakupu Mediów będzie przestrzegać warunków biznesowych Dysponentów Mediów oraz Dostawców.

13. Wszelkie akceptacje materiałów reklamowych, szkiców, scenariuszy, shootingboardów, ujęć fotograficznych lub filmowych i innych elementów materiałów reklamowych dokonane przez przedstawiciela Klienta są dla Klienta i Agencji wiążące w zakresie dalszych prac nad materiałem reklamowym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wpływ akceptacji poszczególnych etapów produkcyjnych na końcowy wygląd materiałów reklamowych.


§9 PŁATNOŚCI

1. W zamian za świadczone Usługi Agencja ma prawo do uzgodnionego wynagrodzenia, a Klient zobowiązany jest do jego terminowej zapłaty.

2. Wynagrodzenie Agencji nie pokrywa kosztów, które mogłyby zostać poniesione przez Agencję z tytułu konsultowania jakichkolwiek firm lub innych instytucji, lub też w celu uzyskania jakiejkolwiek dokumentacji, jaka może być wymagana a jednocześnie nie jest dostępna bezpłatnie.

3. Poza stałym wynagrodzeniem z tytułu świadczenia Usług, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny z tytułu nabycia czasu oraz powierzchni reklamowej wskazanych w Media Planie (Koszty Zakupu Mediów).

4. Koszty Zakupu Mediów będą wyliczane i płacone w oparciu o kwoty zaakceptowane przez Klienta w Media Planie. Poprzez akceptację Media Planu Klient potwierdza koszty Zakupu Mediów w nim wskazane oraz kwotę wynagrodzenia Agencji z tytułu świadczenia Usług, które to koszty i wynagrodzenie Klient zobowiązuje się terminowo zapłacić. Koszty zakupu Mediów stają się wiążące z momentem akceptacji Zlecenia Klienta przez Agencję. Wskazany w ten sposób koszt Zakupu Mediów jest stały i ostateczny, chyba że zmiana wynika z niezależnych od Agencji przyczyn, w szczególności zmiany warunków świadczenia Usługi przez Klienta lub zmiany Ogólnych Warunków Mediów.

5. Faktury Agencji płatne są po ich dostarczeniu Klientowi w terminie wskazanym na fakturze lub wynikającym z Zlecenia.

6. Klient zobowiązany jest do dokonywania płatności za Kampanie Reklamowe w uzgodnionym terminie. Faktury będą wystawiane zgodnie z uzgodnionym indywidualnie harmonogramem dla każdej Kampanii Reklamowej z zastrzeżeniem, że jeżeli strony nie ustalą takiego harmonogramu wówczas faktury kosztowe będą wystawiane odrębnie dla każdego Medium oraz Dysponenta Mediów nie wcześniej niż w ostatnim dniu roboczym realizacji Kampanii Reklamowej. Jeżeli jednak Kampania Reklamowa nie zakończy się w ramach danego miesiąca kalendarzowego, wówczas przyjmuje się, że Kampania Reklamowa jest rozliczana odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy jej trwania na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Agencję za dany miesiąc, jednak nie wcześniej niż w ostatnim dniu roboczym emisji danej Kampanii Reklamowej w danym miesiącu kalendarzowym.

7. Opłatą za anulowanie, dodatkowym wynagrodzeniem lub opłatami ponoszonymi w związku z Korektami obciąża się Klienta z chwilą, gdy stały się wymagalne i przypadają do zapłaty.

8. Niedotrzymanie terminów płatności przez Klienta uprawnia Agencję (według jej wyłącznego uznania) do:

  • zażądania od Klienta gwarancji uznanych przez Agencję za odpowiednie w celu zabezpieczenia uregulowania obecnych i przyszłych zobowiązań płatniczych lub
  • wstrzymania wykonywania Usług lub
  • wypowiedzenia wszelkich wiążących ją z Klientem umów i porozumień, po uprzednim wezwaniu Klienta do dokonania płatności z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu płatności. W takim przypadku Agencja ma prawo domagać się od Klienta żądania zapłaty odszkodowania i pokrycia wszelkich szkód jakie Agencja poniosła na skutek zakończenia współpracy z winy Klienta, co nie wyłącza prawa Agencji domagania się kar umownych, zapłaty kosztów jak i innych kwot poniesionych przez Agencję do dnia wypowiedzenia.

9. W przypadku uchybienia jakimkolwiek terminom płatności Agencja ma prawo obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi za opóźnienia w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, a Klient traci prawo żądania od Agencji zwrotu bądź przyznania mu jakichkolwiek rabatów, upustów i korzyści, jeśli zostały mu przez Agencję przyznane w Zleceniu. Odstąpienie od uprawnień wskazanych w niniejszym punkcie oraz punkcie 8 powyżej zależy wyłącznie od uznania Agencji, przy czym odstąpienie w ramach jednej lub kilku Kampanii Reklamowych nie oznacza zrzeczenia się do korzystania z tychże uprawnień w przyszłości i nie może być interpretowane jako jakiekolwiek wyłączenie lub zmianę warunków i zasad świadczenia usług określonych w niniejszych OWŚU.

10. Wynagrodzenie Agencji nie obejmuje podatku od towarów i usług ani innych mających zastosowanie podatków obrotowych, obciążeń i opłat, w tym, lecz niewyłącznie, podatku od towarów i usług, podatków od reklamy, ani obciążeń związanych z Usługami, za które odpowiada i które uiszcza w całości Klient. Jeżeli w wyniku błędu Klienta nastąpiła przymusowa wymiana waluty, w której opłacana jest Agencja, Klient zobowiązuje się ponieść koszty finansowe powstałe w wyniku takiej przymusowej wymiany waluty, a wynikające z realizacji ujemnych różnic kursowych.

11. Agencja, co do zasady, zapewnia sobie i posiada ubezpieczenie kredytowe wszystkich wierzytelności od Klienta. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu niedotyczącego Agencji wystąpi odmowa takiego ubezpieczenia, jego wycofanie, zmiana lub jest ono niewystarczające do pokrycia należności Agencji, Klient zobowiązuje się zapewnić sobie odpowiednie gwarancje finansowe i udzielić ich Agencji. Jeżeli tego rodzaju gwarancje są niedostępne lub jeżeli są one zdaniem Agencji niewystarczające do pokrycia należności Agencji, Agencja może żądać od Klienta przedpłaty. Jeżeli Klient nie chce lub  nie jest w stanie dokonać zapłaty z góry lub zapewnić sobie odpowiednich (wystarczająco zadowalających Agencję) gwarancji finansowych, Agencja jest uprawniona do (i) anulowania dotychczasowych rezerwacji Mediów bez ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne straty lub dodatkowe koszty ponoszone przez Klienta z tytułu anulowania, (ii) automatycznego zawieszenia swoich wszelkich zobowiązań z tytułu rezerwacji Mediów oraz świadczonych przez siebie Usług, (iii) wypowiedzenia wszelkich łączących ją z Klientem umów i porozumień.


§10 POUFNOŚĆ

1. Żadna ze Stron:

  • nie wykorzystuje żadnych Informacji Poufnych drugiej strony, chyba że jest to niezbędne do wykonywania lub otrzymywania Usług lub wykonywania swoich praw wynikających z Zlecenia;
  • nie ujawnia żadnych Informacji Poufnych drugiej strony żadnej osobie z wyjątkiem członków swojej własnej kadry kierowniczej, swoich pracowników, agentów, dostawców lub podwykonawców, co jest dozwolone przez postanowienia niniejszych OWŚU („Odbiorców”) w zakresie niezbędnym dla potrzeb świadczenia Usług.

2. Obie strony zapewniają powiadomienie Odbiorców, którzy mają lub mogą mieć dostęp do Informacji Poufnych o obowiązkach w zakresie poufności określonych oraz przestrzeganie przez nich tych obowiązków.

3. Obowiązki w zakresie poufności obowiązują przez pięć lat od zakończenia współpracy pomiędzy stronami.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że warunki i stawki wynegocjowane przez Agencję z Dysponentami Mediów i innymi Dostawcami stanowią tajemnicę handlową Agencji i nie są znane opinii publicznej ani konkurencji Agencji, oraz że ujawnienie tychże informacji osobom trzecim, w tym, lecz niewyłącznie, dowolnej agencji reklamowej lub innemu dostawcy usług w zakresie planowania i zakupu czasu i powierzchni reklamowej, lub omawianie tych stawek z Mediami przez jej klientów może doprowadzić do wycofania się z nich przez Dysponentów Mediów i/lub innych Dostawców. W związku z tym Klient zobowiązuje się, że, w trakcie współpracy, a także przez pięć (5) lat od zakończenia jej obowiązywania, będzie zachowywać warunki i stawki w ścisłej tajemnicy i traktować je jako tajemnicę handlową oraz że, bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji, ani Klient, ani żaden agent lub pracownik Klienta nie wyjawi informacji dotyczących tych warunków i stawek żadnej osobie trzeciej, w tym, lecz niewyłącznie, żadnej agencji reklamowej ani innemu dostawcy usług w zakresie planowania i zakupu czasu i powierzchni reklamowej, a także, że nie będzie kontaktował się z jakimkolwiek Dysponentem Mediów lub jakimkolwiek dostawcą w celu ich omawiania, ani też nie będzie wykorzystywać informacji dotyczących warunków i stawek w żadnych innych celach niż związane z Usługami świadczonymi przez Agencję.

5. Klient upoważnia Agencję do wskazywania go jako swojego Klienta dla potrzeb reklamy i promocji Agencji, w tym w szczególności w informacjach sporządzanych na potrzeby przetargów, w których Agencja bierze udział.


§ 11 OCHRONA DANYCH

1. Dla potrzeb współpracy pomiędzy Klientem i Agencją dane osobowe posiadają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dowolnych innych rozporządzeniach, dyrektywach, decyzjach lub wytycznych dotyczących ochrony lub prywatności danych (unijnych przepisach o ochronie danych osobowych) a także przepisach krajowych w tym zakresie („Przepisy o Ochronie Danych”).

2. Każda ze stron przestrzega odnoszących się do niej wymogów Przepisów o Ochronie Danych oraz zasad ochrony danych określonych w Przepisach o Ochronie Danych, które mają do niej zastosowanie w związku z Usługami.

3. W odniesieniu do wszelkich danych osobowych dostarczonych przez Klienta i przetwarzanych przez Agencję lub Spółki z Grupy dentsu Polska w ramach Usług, Agencja pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zaś Klient pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu Przepisów o Ochronie Danych.


§ 12 PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE

1. Przez cały czas trwania współpracy strony zobowiązują się wykonywać swoje zobowiązania wynikające i prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami i wszelkimi przepisami, w tym, bez ograniczeń z przepisami polskiego prawa i Brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej z 2010 roku, zakazującej oferowania, obiecywania lub płacenia łapówek lub korzyści majątkowych w jakiejkolwiek firmie, bezpośrednio lub poprzez pośredników w celu uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej („Przepisy Antykorupcyjne”).

2. Klient gwarantuje, że ani on sam, ani żadna z jego osób powiązanych tj. żaden partner, agent, podwykonawca, urzędnik, dyrektor lub pracownik Klienta lub dowolnego agenta, podwykonawcy, dyrektora lub pracownika dowolnej filii innych podmiotów Klienta, nie angażowała się w żadną działalność, praktykę ani postępowanie, które mogłoby stanowić przestępstwo na gruncie dowolnych mających zastosowanie Przepisów Antykorupcyjnych. W szczególności Klient, ani w przeszłości ani obecnie, nie oferuje, nie przyrzeka, nie płaci, nie stara się uzyskać ani nie uzyskuje od jakiejkolwiek innej osoby (w tym od funkcjonariuszy publicznych i państwowych) lub spółki jakiejkolwiek przewagi finansowej lub innej prowadzącej lub mającej spowodować doprowadzenie do tego, aby inna osoba niewłaściwie wykonywała swoją funkcję lub czynności w celu zapewnienia sobie lub zachowania przewagi biznesowej - oraz gwarantuje to samo w odniesieniu do osób powiązanych. Klient ponadto gwarantuje, że ani on sam, ani żadna osoba powiązana nie zaoferuje, nie przyrzeknie, ani nie zapłaci żadnych korzyści finansowych ani innych w celu zapewnienia sobie lub zachowania przewagi biznesowej.

3. Klient oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że ani Klient, ani żaden partner, agent, podwykonawca, urzędnik, dyrektor lub pracownik Klienta lub dowolnego agenta, podwykonawcy, dyrektora lub pracownika dowolnej filii innych podmiotów Klienta nie podjął lub nie podejmie żadnych działań lub jakiejkolwiek płatności z naruszeniem wyżej wskazanych przepisów i zasad, lub które może spowodować oskarżenie Agencji lub jakiejkolwiek spółki z Grupy dentsu Polska o naruszenie Przepisów Antykorupcyjnych, w szczególności Brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej z 2010 roku, lub jakiegokolwiek porównywalnego prawa w każdym kraju, z którego lub do którego Usługa jest świadczona przez Agencję.

4. W ramach swoich wewnętrznych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania korupcji Klient zobowiązuje się wdrożyć procedury służące ocenie ryzyka wystąpienia, monitorowaniu i zapobieganiu naruszania Przepisów Antykorupcyjnych przez samego siebie i swoje osoby powiązane.  Agencja ma prawo żądania od Klienta udostępnienia jej tychże zasady i procedur, a w przypadku stwierdzeniu braku ich posiadania, Agencja ma prawo zakończenia współpracy z Klientem.

5. Klient zobowiązuje się współdziałać z Agencją w działaniach przeciwko łapownictwu i wszelkim formom korupcji, w szczególności poprzez poinformowanie Agencji o wszelkich przypadkach łapownictwa i wszelkich formom korupcji zidentyfikowanych bądź domniemanych w relacji pomiędzy Klientem a Agencją, oraz o ile to będzie konieczne przeprowadzenie lub umożliwienie przeprowadzenia koniecznych działań w celu przeciwdziałania łapownictwu i wszelkim formom korupcji.

6. Klient zobowiązany jest natychmiast informować Agencję o jakichkolwiek powiązaniach rodzinnych, biznesowych lub innego rodzaju Klienta lub pracowników Klienta z pracownikami Agencji lub Dysponentami Mediów związanych z lub mających lub mogących mieć jakikolwiek wpływ na realizację Usług przez Agencję.

7. Z chwilą powzięcia informacji o jakimkolwiek dokonanym lub podejrzewanym naruszeniu Przepisów Antykorupcyjnych lub niniejszych OWŚU zarówno ze strony dowolnego pracownika lub osoby powiązanej Klienta jak i dokonanego lub podejrzewanego naruszenia przez pracownika lub osobę powiązaną ze strony Agencji, Klient natychmiast zawiadomi o takim fakcie Agencję.

8. Nadto Klient udostępni do kontroli przez Agencję lub jej przedstawicieli, na podstawie uzasadnionego wniosku Agencji w dowolnym terminie, zarówno w trakcie współpracy jak i po jej zakończeniu, księgi, rejestry i inne dokumenty mogące mieć związek z dokonanymi naruszeniami lub podejrzeniami.

9. W Grupie dentsu Polska obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla naruszeń wspomnianych zasad, łapownictwa i wszelkich form korupcji, bez względu na to, czy dotyczą one osoby prywatnej czy urzędników publicznych, własnych pracowników, współpracowników, dostawców, kontrahentów jak i Klientów.

10. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z procedurami i kodeksami a także wytycznymi przeciwko łapownictwu i wszelkim formom korupcji oraz innymi materiałami zamieszczonymi przez Agencję w tym zakresie na stronach www Agencji.


§13 ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia otrzymywane lub przekazywane przez odnośne strony sporządza się na piśmie i uznaje za należycie dokonane, gdy zostały doręczone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, osobiście lub przez kuriera, przesłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną do drugiej strony na adresy wskazane przez Agencję i Klienta i podpisane przez umocowane osoby.

2. Każda ze stron może, zawiadomić drugą stronę o zmianie swojego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznego, a także osoby umocowanej do działania w jej imieniu, w szczególności do podpisywania Zleceń.


§14 SIŁA WYŻSZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu okoliczności pozostających poza kontrolą stron (zdarzeń siły wyższej), w tym (lecz niewyłącznie) zdarzeń losowych, ryzyka morskiego i lotniczego, pożaru, powodzi, suszy, wybuchu, sabotażu, wypadku, embarga, rozruchów, niepokojów społecznych, w tym działań władz lokalnych i parlamentu, niedoborów towarów, sprzętu, materiałów, awarii, przymusowej wymiany waluty, żałoby narodowej, oraz sporów pracowniczych jakiegokolwiek rodzaju i powstałych z jakiegokolwiek powodu.


§ 15 CESJA

1. Zlecenie złożone przez Klienta nie może zostać scedowane przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji. Agencja zastrzega sobie prawo do cesji dowolnych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków na spółki z Grupy dentsu Polska.

2. Agencja może podzlecić wykonywanie dowolnej części Zlecenia, w szczególności spółkom z Grupy dentsu Polska, przy czym pozostaje odpowiedzialna za dowolne działanie lub zaniechanie podwykonawcy.


§16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, o ile nie ustalono inaczej, podlegać on będzie rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Agencji.


§ 17 PRAWO

Niniejsze OWŚU interpretuje się zgodnie z prawem polskim, o ile nie zastrzeżono inaczej.


§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze OWŚU wiążą strony z chwilą złożenia Zlecenia.

2. Agencja ma prawo do dokonywania okresowych zmian w niniejszych OWŚU (w tym przedstawienia ich nowej wersji) za 14 dniowym uprzedzeniem. Agencja ma prawo złożyć oświadczenie o zmianie OWŚU w formie elektronicznej (wysłanie e-maila) na adres e-mailowy Klienta podany przez Klienta na potrzeby współpracy lub inny adres Klienta, wykorzystywany przez strony w toku współpracy. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia otrzymania informacji o dokonanych zmianach OWŚU, Klient nie wyrazi pisemnie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zmiany OWŚU. Jeżeli zaś Klient sprzeciwi się zmianie OWŚU, Strony będą kontynuować realizację aktualnie obowiązującego Zlecenia wedle dotychczas obowiązujących ich OWŚU.

3. Angielska wersja OWŚU jest wyłącznie tłumaczeniem wersji polskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości polska wersja językowa jest wiążąca.

4. Niniejsze OWŚU nie mają zastosowania do realizacji usług reklamowych zamawianych przez osoby fizyczne, które nabywają usługi reklamowe w celu niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby takie proszone są o kontakt z przedstawicielem Agencji w celu zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie usług.

5. Niniejsze OWŚU wchodzą w życie począwszy od dnia 1 stycznia 2015r., a niniejsza wersja obowiązuje od dnia 17 września 2019 r. i tę wersję stosuje się do Usług zleconych przez Klienta począwszy od tego dnia.