ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับลูกค้าของเดนท์สุ

คำนิยาม

บริษัทตัวแทนโฆษณา” หมายถึง บุคคลตามที่ปรากฏในใบคำสั่งงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)โดยมีหน้าที่ให้บริการตามคำสั่งฯ

 ลูกค้า” หมายถึง ผู้ที่รับบริการตามที่ระบุในคำสั่งฯ

ผลงานที่ส่งมอบ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากการให้บริการ

ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาสำหรับการให้บริการตามที่ระบุในคำสั่งฯ

คำสั่งฯ” หมายถึง ใบประเมินราคา, ใบแจ้งหนี้, ตารางการออกอากาศ,  ใบคำสั่งงาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ

บริการ” หมายถึงบริการที่ให้โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาแก่ลูกค้าตามที่ระบุในคำสั่งฯ

เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ”) มีผลบังคับใช้กับการให้บริการระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับลูกค้า เมื่อมีการออกคำสั่งฯ ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขฯและคำสั่งฯเป็นสัญญาที่ผูกพันระหว่างคู่สัญญาสำหรับการให้และการรับบริการ (“สัญญาฯ”) เว้นแต่คู่สัญญาได้เข้าทำหรือเข้าทำสัญญาอื่นที่มีการเจรจาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ในภายหลัง (เช่น สัญญาบริการหลัก (master services agreement)) ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลบังคับใช้  นอกจากกรณีข้างต้น ให้สัญญานี้มีผลบังคับใช้ในลำดับที่เหนือกว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นๆ (ไม่ว่าจะทำในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต) ที่ระบุในหรืออ้างถึงในใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หนังสือชี้ชวนให้ทำคำเสนอ หนังสือขอความคำเสนอราคา หนังสือขอข้อมูล คำสนอง จดหมายโต้ตอบหรือเอกสารอื่นๆ หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่เป็นการสันนิษฐานโดยกฎหมาย ประเพณีการค้า ทางปฏิบัติ หรือ วิธีที่เคยปฏิบัติต่อกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขฯกับคำสั่งฯ ให้นำเงื่อนไขในคำสั่งฯมาใช้บังคับ เว้นแต่กรณีที่เป็นความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องระหว่างคำสั่งฯและข้อ 31-42 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ซึ่งให้นำข้อ 31-42 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯมาใช้บังคับ

การให้บริการ

1- บริษัทตัวแทนโฆษณาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวของลูกค้าในพื้นที่การให้บริการ (“พื้นที่การให้บริการ (Territories)”) ภายในระยะเวลาที่ระบุในคำสั่งฯ (“อายุสัญญา”) ทั้งนี้ลูกค้าต้องไม่รับการให้บริการที่เป็นบริการแบบเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นภายในพื้นที่การให้บริการ (Territories) ในระหว่างอายุสัญญา

2- บริษัทตัวแทนโฆษณาจะต้องให้บริการด้วยความระมัดระวังและความเชี่ยวชาญตามสมควร

3- ลูกค้าอาจขอให้บริษัทตัวแทนโฆษณายกเลิกหรือแก้ไขแผน กำหนดการ หรืองานที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ทั้งนี้ บริษัทตัวแทนโฆษณาจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว หากบริษัทตัวแทนโฆษณาสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติม ลูกค้าต้อง (ก) ชดใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือค่าใช้จ่ายที่บริษัทตัวแทนโฆษณาตกลงจะชำระ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายที่บุคคลที่สามเรียกเก็บจากการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น) และ (ข) ชำระค่าบริการในส่วนของแผนงาน ตารางงาน หรือ งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณา

4- ลูกค้ามีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องดำเนินการให้เป็นที่แน่ใจ (และต้องปฏิบัติให้เป็นที่แน่ใจ) ว่าผลงานที่ส่งมอบ (ก) มีข้อความถูกต้องหรือไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดในเนื้อหา และ (ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรม หรือ คู่มือการปฏิบัติของอุตสาหกรรม  ลูกค้าต้องแจ้งต่อบริษัทตัวแทนโฆษณาโดยไม่ชักช้าหากลูกค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานที่บริษัทตัวแทนโฆษณาส่งมอบแก่ลูกค้าเพื่อพิจาณาเห็นชอบมีข้อความไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่อาจทำให้เข้าใจผิดในเนื้อหา หรือขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรม หรือ คู่มือการปฏิบัติของอุตสาหกรรม

5- ในการให้บริการที่บริษัทตัวแทนโฆษณาขอความเห็นชอบจากลูกค้าโดยบริษัทตัวแทนโฆษณากำหนดระยะเวลาการให้ลูกค้าให้ความเห็นชอบ หากไม่มีการให้ความเห็นชอบหรือปฏิเสธโดยแจ้งชัดต่อบริษัทตัวแทนโฆษณาภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการให้บริการนั้นได้รับความเห็นชอบ

6- บริษัทตัวแทนโฆษณามีสิทธิดัดแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติมการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลหรือกฎหมาย ตามที่บริษัทตัวแทนโฆษณาเห็นควร

7- ในกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้บริการนอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากการให้บริการตามที่ระบุในคำสั่งฯ (Additional Services)  ให้ถือว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทตัวแทนโฆษณา และให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่แยกจากสัญญาฉบับนี้ ในการนี้เพื่อความชัดแจ้ง การให้บริการดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการตามสัญญาหรือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี

ข้อกำหนดทางการเงิน

8- ลูกค้าตกลงชำระค่าบริการให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณา (พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเงินจำนวนอื่นที่บริษัทตัวแทนโฆษณาที่ได้รับอนุมัติในการให้บริการ) (ค่าบริการ และ เงินจำนวนอื่นนั้น รวมกันเรียกว่า “จำนวนที่ต้องชำระฯ”)

9- บริษัทตัวแทนโฆษณาต้องส่งใบแจ้งหนี้ระบุจำนวนที่ต้องชำระฯ ที่ระบุในคำสั่งฯ ให้แก่ลูกค้า  ทั้งนี้หากคำสั่งมิได้ระบุระยะเวลาสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ไว้ ให้บริษัทตัวแทนโฆษณามีสิทธิโดยฝ่ายเดียวที่จะเลือกวันที่ส่งใบแจ้งหนี้สำหรับจำนวนที่ต้องชำระฯหากมีการชำระเงินล่าช้า

10- ลูกค้าต้องชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (โดยไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ โต้แย้ง หรือหักเงิน) ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในคำสั่งฯ โดยชำระเงินเข้าบัญชีที่กำหนดโดยบริษัทตัวแทนโฆษณา หากไม่มีการกำหนดระยะเวลาในคำสั่งฯ ให้ลูกค้าชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ในใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระเงินครบถ้วน โดยการเรียกเก็บดอกเบี้ยดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิและสิทธิแก้ไขเยียวยาอื่นๆของเอเจนซี่

11- ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทตัวแทนโฆษณามีสิทธิทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่บริษัทตัวแทนโฆษณาก่อขึ้นในนามของลูกค้าภายใต้สัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตัวแทนโฆษณา หากว่า (ก) ลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระการชำระเงินทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาจนเป็นที่พอใจตามสมควรของบริษัทตัวแทนโฆษณา และ (ข) ลูกค้าไม่พร้อมหรือไม่สามารถชำระเงินล่วงหน้าหรือให้หลักประกันใดอันเป็นที่พอใจแก่บริษัทตัวแทนโฆษณาแล้ว บริษัทตัวแทนโฆษณามีสิทธิดำเนินการดังนี้ (1) ยกเลิกการจองสื่อโฆษณาที่มีอยู่ และลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2) ระงับภาระผูกพันของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวกับการจองสื่อโฆษณาและการก่อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายใต้สัญญานี้โดยอัตโนมัติ และ/หรือ (3) บอกเลิกสัญญานี้โดยให้คำบอกกล่าวแก่ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในภายหน้า ในกรณีที่บริษัทตัวแทนโฆษณามีหน้าที่ต้องชำระเงินเพิ่ม (surcharge) ให้แก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์ (supplier) อันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ชำระหนี้ล่าช้า ลูกค้าต้องชำระเงินชดใช้ให้บริษัทตัวแทนโฆษณาเป็นจำนวนเท่ากับเงินเพิ่มนั้น พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์ผู้นั้นเรียกเก็บตามจำนวนที่ค้างชำระ

12- หากเจ้าของสื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งมอบสำเนางานล่าช้า (Late Copy Charge) โดยเรียกเก็บจากบริษัทตัวแทนโฆษณา และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำผิดสัญญาของบริษัทตัวแทนโฆษณา ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาทันทีที่ได้รับใบแจ้งหนี้

13- ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาภาษีอากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และค่าธรรมเนียมทั้งหมด ไม่ว่าตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึง ภาษีบริการ ภาษีโฆษณา และ ภาษีอากรเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกบังคับจัดเก็บ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

14- ภายใต้บังคับของข้อ 15 16 และ 19 ให้ถือว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่ส่งมอบจะเป็นของลูกค้าเมื่อลูกค้าได้ชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องชำระฯแล้ว

15- บริษัทตัวแทนโฆษณาดำรงไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแนวคิด (idea) งานศิลป์ (artwork) สำเนา ข้อมูล ระเบียบแบบแผน เครื่องหมาย การออกแบบ ภาพถ่าย รหัส ซอฟท์แวร์ ภาพยนตร์เรื่องยาว วัสดุบันทึกเสียง และชิ้นงานอื่นที่บริษัทตัวแทนโฆษณาเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้ และไม่ได้ถูกสร้างสรรค์หรือจัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าตามคำสั่งฯ (“ชิ้นงานที่มีอยู่แล้ว”) ทั้งนี้ บริษัทตัวแทนโฆษณายินยอมให้ลูกค้ามีสิทธิใช้ชิ้นงานที่มีอยู่แล้วที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ส่งมอบภายในพื้นที่การให้บริการ (Territories) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับและใช้งานผลงานที่ส่งมอบเท่านั้น ทั้งนี้สิทธิใช้ชิ้นงานดังกล่าวเป็นสิทธิซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

16- บริษัทตัวแทนโฆษณา (โดยค่าใช้จ่ายของลูกค้า) ต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ลูกค้าได้มีสิทธิทั้งหมดในการใช้ชิ้นงานที่จัดทำขึ้นโดยผู้อื่นตามที่ตกลงในวันที่สั่งทำชิ้นงานนั้น ทั้งนี้ คำว่า “ชิ้นงานที่จัดทำขึ้นโดยผู้อื่น” หมายถึงงานศิลป์ (artwork) สำเนา ข้อมูล ระเบียบแบบแผน เครื่องหมาย การออกแบบ ภาพถ่าย รหัส ซอฟท์แวร์ ภาพยนตร์เรื่องยาว วัสดุบันทึกเสียง และชิ้นงานอื่นที่ถูกสร้างสรรค์โดยบุคคลที่สามตามคำสั่งของบริษัทตัวแทนโฆษณาในนามของลูกค้าในระหว่างอายุสัญญาและเป็นผลงานที่ส่งมอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ส่งมอบ ทั้งนี้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและในเรื่องอื่นๆเพื่อให้ได้ใช้สิทธิใช้ชิ้นงานดังกล่าว

17- ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทตัวแทนโฆษณามีสิทธิซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีค่าสิทธิ ในการใช้งานศิลป์ (artwork) สำเนา ข้อมูล ระเบียบแบบแผน เครื่องหมาย การออกแบบ ภาพถ่าย รหัส ซอฟท์แวร์ ภาพยนตร์เรื่องยาว วัสดุบันทึกเสียง และชิ้นงานอื่นอันได้รับการคุ้มครองภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญา อันลูกค้าเป็นเจ้าของสิทธิหรือเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ โดยการใช้งานต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับคำอนุมัติอนุญาตอื่นใดทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

18- บริษัทตัวแทนโฆษณามีสิทธิ (ในระหว่างอายุสัญญาและภายหลังจากนั้น) ใช้ผลงานที่ส่งมอบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาธุรกิจของตนเอง (ยกตัวอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บนเว็บไซต์ของบริษัท)

19- บริษัทตัวแทนโฆษณาดำรงไว้ซึ่งสิทธิในความรู้ความชำนาญ (know how) อันได้มาเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ และไม่มีข้อความใดในสัญญานี้ขัดขวางบริษัทตัวแทนโฆษณาในการใช้ความรู้ความชำนาญ (know how) วิธีการ (methodologies) แนวคิด (idea) หรือ หลักการ (concept) ที่ได้มาก่อนหรือระหว่างการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

อายุสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

20- อายุสัญญาเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้จัดทำคำสั่งฯขึ้นมา (หรือวันที่เริ่มต้นการให้บริการที่ระบุในคำสั่งฯ) และ เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นในคำสั่งฯ ทั้งนี้คำสั่งฯมีผลใช้บังคับเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี และจะถูกต่ออายุออกไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาช่วงแรกของคำสั่งฯหรือระยะเวลาของคำสั่งฯที่ถูกต่ออายุออกไป

21- คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย (ก) หากคู่สัญญาดังกล่าวผิดข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้และ (หากความผิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้) ไม่มีการแก้ไขความผิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการบอกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ (ข) หากคู่สัญญาอีกฝ่ายมีการแต่งตั้งผู้รักษาทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการ ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ชำระบัญชีชั่วคราว เพื่อจัดการทรัพย์สินของคู่สัญญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน (หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าในเขตอำนาจศาลอื่น)

22- เว้นแต่สัญญานี้จะอนุญาตเป็นประการอื่น เมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ บริษัทตัวแทนโฆษณาจะต้อง (1) ยุติการใช้และเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด และ (2) ทำลายข้อมูลของลูกค้าและสำเนาข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดโดยทันที เว้นแต่สำเนาที่เก็บไว้ตามขั้นตอนการเก็บสำรองข้อมูลตามปกติและตามที่กฎหมายกำหนด

คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหาย

23- คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองว่ามีอำนาจเข้าทำสัญญานี้

24- บริษัทตัวแทนโฆษณารับรองว่าตามที่บริษัทตัวแทนโฆษณาทราบและเว้นแต่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่นกับลูกค้า ผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นการคัดลอกจากงานของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ โดยที่บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือลูกค้าไม่มีสิทธิ  ทั้งนี้บริษัทตัวแทนโฆษณาตกลงจะใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลอื่นอันเกิดจากการที่บริษัทตัวแทนโฆษณาผิดคำรับรองในข้อนี้ และบริษัทตัวแทนไม่ให้คำรับรองอื่นใดทั้งสิ้นเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้

25- ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า (ก) ลูกค้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 4 ตลอดเวลา และ (ข) ข้อมูลใดที่ลูกค้าได้ให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ (ค) การใช้ชิ้นงานของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติ กฎเกณฑ์ และประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนโฆษณามีสิทธิปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้าหากบริษัทตัวแทนโฆษณามีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นผลให้มีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทาง หรือหลักปฏิบัติที่ใช้บังคับ ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความรับผิดชอบของลูกค้าและสิทธิอื่นและสิทธิแก้ไขเยียวยาของบริษัทตัวแทนโฆษณา

ความรับผิดของคู่สัญญา

26- ข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดอันเกิดจากความตาย หรือการบาดเจ็บเสียหายต่อบุคคล ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อฉล หรือความรับผิดในลักษณะอื่นใดซึ่งไม่อาจจำกัดหรือยกเว้นได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ    

27- หากมีข้อบกพร่องในผลงานที่ส่งมอบหลังการส่งมอบ หรือความล่าช้าในการส่งมอบผลงานที่ส่งมอบ หรือไม่มีการส่งมอบตามที่กำหนด บริษัทตัวแทนโฆษณาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ (หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน) หากผลงานที่ส่งมอบที่เกิดข้อบกพร่อง (หรือ การส่งมอบผลงานที่ส่งมอบล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามกำหนดการ) ได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า และในกรณีที่ลูกค้าปฎิเสธให้ความเห็นชอบในผลงาน ให้บริษัทตัวแทนโฆษณารับผิดเฉพาะส่วนที่เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทตัวแทนโฆษณาเท่านั้น

28- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อกันในเรื่องดังต่อไปนี้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้

 • ความสูญเสียในรายได้หรือรายได้ที่คาดการณ์ไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)
 • ความสูญเสียในผลกำไรหรือผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)
 • การสูญเสียสัญญาหรือธุรกิจ หรือ
 • ความเสียหายพิเศษ โดยอ้อม หรือต่อเนื่อง ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา ละเมิด (รวมถึงประมาทเลินเล่อ) ผิดหน้าที่ตามกฎหมายหรือกรณีอื่น และรวมถึงหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายภายใต้สัญญาฉบับนี้

29- ยกเว้นหน้าที่ในการรักษาความลับตามข้อ 31 และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทตัวแทนโฆษณาต่อลูกค้าภายใต้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด (ซึ่งรวมถึงการประมาทเลินเล่อ) การผิดหน้าที่ตามกฎหมายหรือกรณีอื่นใด (ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายภายใต้สัญญาฉบับนี้) จะไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของค่าธรรมเนียม (เพื่อความชัดแจ้ง ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทตัวแทนโฆษณาได้ชำระหรือจะต้องชำระให้แก่บุคคลที่สามในนามของลูกค้า) อันลูกค้าได้ชำระหรือจะต้องชำระให้แก่บริษัทตัวแทนภายใต้สัญญาฉบับนี้

การปกป้องข้อมูล

30- ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับเท่าที่บุคคลหนึ่ง (“ผู้จัดหาข้อมูล”) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง (“ผู้รับข้อมูล”) ดังนี้

  • ผู้จัดหาข้อมูลรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้
   • ผู้จัดหาข้อมูลได้แจ้งแก่บุคคลถึงพฤติการณ์แวดล้อมและวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล หรือได้รับคำอนุญาตและยินยอมที่จำเป็นในการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (รวมถึงการเปิดเผยและโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกตามที่กำหนดให้กระทำในการให้งานบริการฯและการโอนข้อมูลไปยังพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่งานบริการฯ) โดยเกี่ยวข้องกับงานบริการฯและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ
   • หากผู้จัดหาข้อมูลได้รับคำร้องขอตามที่ระบุไว้ในข้อ 30 (ข)(3) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูล ผู้จัดหาข้อมูลจะต้องแจ้งให้ผู้รับข้อมูลทราบถึงคำร้องขอใด ดังกล่าวภายในเวลาที่เหมาะสม
  • ผู้รับข้อมูลตกลงจะกระทำดังนี้
   • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามคำสั่งการอันสมควรของผู้จัดหาข้อมูล
   • ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้จัดหาข้อมูลในเรื่องคำร้องขอของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลให้แก้ไขข้อมูลที่ผิดหรือไม่แสดงไว้ในข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอถอนคำยินยอมให้เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สัญญาฉบับนี้
   • ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้จัดหาข้อมูลในเรื่องคำร้องขอของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอที่ได้รับโดยตรงหรือได้รับโดยอ้อมผ่านทางผู้จัดหาข้อมูล) และ
   • ดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดในการใช้และดำรงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

        (ค)      ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าจะไม่รวมหรือเทียบเคียงงานที่ส่งมอบกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อพยายามที่จะระบุตัวตนหรือยืนยันตัวตนของบุคคลที่สงวนตัวตนไว้

บททั่วไป

31- คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องเก็บแนวคิดทางธุรกิจ ความคิดเห็นทางด้านตลาด ข้อมูล และ/หรือ บันทึกอื่นใดอันเป็นความลับ ที่ได้เปิดเผยต่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งโดยหรือแทนคู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ ไว้เป็นความลับ

32- คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ในกรณีที่บริษัทตัวแทนโฆษณาประมวลผลข้อมูลอันเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวได้ หรือ ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลธรรมดาได้โดยการอาศัยข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งอื่นเกี่ยวกับบุคคลนั้น (ข้อมูลส่วนบุคคล) แทนลูกค้า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงว่าบริษัทตัวแทนโฆษณาจะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดการข้อมูล (data intermediary) และจะต้อง (ก) ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น และ (ข) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตามสมควร

33- คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติ กฎเกณฑ์ และประมวลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร (the UK Bribery Act) พระราชบัญญัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (The US Foreign Corrupt Practices Act) และกฎหมายของประเทศไทยที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ของตนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้

34- บริษัทตัวแทนโฆษณาให้บริการในนามของตนเอง และมิใช่ในฐานะตัวแทนของลูกค้า  ทั้งนี้ เพื่อความชัดแจ้ง บริษัทตัวแทนโฆษณาสามารถก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในนามของลูกค้าได้หากมีการตกลงเช่นว่านั้นในคำสั่งฯ

35- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ไม่ผูกพันคู่สัญญาเว้นแต่จะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

36- คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามไม่ต้องรับผิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาล่าช้า (ยกเว้นการชำระเงิน) อันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ตามสมควร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อพิพาททางแรงงาน เหตุธรรมชาติ(acts of God) สงครามหรือการก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง (malicious damage) การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ คำสั่งของรัฐบาล กฎ กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบที่ออกโดยรัฐบาล อุบัติเหตุ ความล้มเหลวของเครื่องมือทางเทคนิค อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ การผิดนัดของผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์ (supplier) หรือผู้รับจ้างช่วง (sub-contractors) (“เหตุสุดวิสัย”) คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายและ(เมื่อมีการแจ้งแล้ว) สามารถระงับการปฏิบัติตามสัญญาได้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องใช้ความพยายามตามสมควรในการบรรเทาผลที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

37- บริษัทตัวแทนโฆษณาอาจทำสัญญาว่าจ้างช่วงโอน หรืออนุญาตช่วงให้ผู้อื่นใช้สิทธิภายใต้สัญญา ซึ่งสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้บริษัทในเครือของบริษัทตัวแทนโฆษณา และ/หรือ บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มเดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ห้ามมิให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโอน ก่อให้เกิดภาระผูกพัน อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิภายใต้สัญญา ทำสัญญาช่วงว่าจ้างช่วงผู้อื่น หรือกระทำการในลักษณะอื่นใดกับ สัญญานี้ หรือสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมข้างต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายต้องไม่ตั้งเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผล หรือดำเนินการล่าช้าหรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควร

38- บุคคลที่มิใช่คู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ไม่มีสิทธิอ้างเอาประโยชน์หรือบังคับใช้เงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้

39- สัญญาฉบับนี้เป็นความตกลงสุดท้ายระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือมีผลเป็นการแทนที่ความตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ นอกจากนี้คู่สัญญาจะไม่นำเงื่อนไขใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยปริยายตามข้อเท็จจริงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้  ทั้งนี้ ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญามิได้อาศัย ข้อความ คำรับรอง คำรับประกัน ความเข้าใจ ข้อผูกพัน สัญญา หรือการรับรองของบุคคลใด เว้นแต่ที่มีการระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงสละสิทธิเรียกร้อง สิทธิ หรือสิทธิได้รับการเยียวยาที่คู่สัญญาอาจมี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาในข้อนี้ โดยการสละสิทธินี้ไม่อาจเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไข

40- ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้  ให้ถือว่าข้อตกลงที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวไม่กระทบต่อบทบัญญัติอื่นๆ ของสัญญาฉบับนี้ โดยบทบัญญัติอื่นๆ ยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้อยู่

41- ให้สัญญาฉบับนี้ (และข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกล่าวอ้างว่ามีการผิดสัญญาทั้งฉบับหรือข้อตกลงใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ การกล่าวอ้างว่าสัญญาทั้งฉบับหรือข้อตกลงใดๆ ของสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้)) อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย

42- ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ให้คู่สัญญาเสนอข้อพิพาทเช่นว่านั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการแห่งสำนักงานยุติธรรมสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎเกณฑ์”) (กฎเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้) และอนุญาโตตุลาการหนึ่งท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์เป็นผู้ดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้การดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการต้องทำในประเทศไทยและภาษาที่ใช้ในกระบวนการคือภาษาอังกฤษ  ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือถูกเปิดเผยในระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือในการส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องถือเป็นความลับ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย เท่าที่จำเป็นเพื่อการบังคับตามสัญญานี้ คำชี้ขาดหรือคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ หรือการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถปฏิบัติชำระหนี้ตามสมควรแก่ผู้รับประกัน ผู้ชดใช้ค่าเสียหาย (indemnitor) นักลงทุน หรือนักบัญชี ทั้งนี้ สัญญาข้อนี้ไม่ห้ามบริษัทตัวแทนโฆษณาในการยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้มีการบังคับลูกค้าในเรื่อง (ก) การไม่ชำระหนี้ตามจำนวนที่ต้องชำระหรือชำระเงินดังกล่าวล่าช้า หรือ (ข) การร้องขอให้มีการบังคับใช้วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัย

TERMS AND CONDITIONS

Definitions 

Agency means the Dentsu International (Thailand) entity responsible for providing the Services pursuant to the Order.

Client” means the entity receiving the Services pursuant to the Order.

“Deliverables” means the products of the Services.

Fees” means Agency’s fees for providing the Services, as specified in the Order.

Order” means the estimate, invoice, media schedule, statement of work or other document to which these T&Cs relate.

Services” means the services to be provided by Agency to Client as set out in the Order

About these T&Cs

These terms and conditions (“T&Cs”) apply to the provision by Agency to Client of the Services. When an Order is duly executed, the T&Cs and the Order together form a binding agreement between the parties for the provision and receipt of the Services (“Agreement”) unless the parties have entered into or subsequently enter into a separate negotiated agreement (such as a master services agreement), in which case that other negotiated agreement will apply. Other than as set out above, this Agreement will prevail over any terms or conditions (past, present or future) contained in or referred to in any quotation, purchase order, invitation to tender, request for proposal, request for information, acceptance, correspondence or elsewhere or implied by law, trade custom, practice or course of dealing. In the event of a conflict or inconsistency between these T&Cs and the Order, the terms of the Order will prevail, unless there is a conflict or inconsistency between the Order and the terms of any of clauses 31-43 of these T&Cs, in which case the terms of those clauses will prevail.

Provision of the Services

1- Agency is appointed as Client’s sole and exclusive advisor to provide the Services to Client in the territory (“Territory”) and for the period (“Term”) as is set out in the Order. Client shall not during the Term in respect of the Territory obtain services from any other person or entity that are the same as or substantially similar to the Services.

2- Agency shall provide the Services with reasonable skill and care. 

3- Client can request that Agency cancels or amends any plans, schedules or work in progress forming part of the Services. Agency shall use reasonable endeavours to comply provided that it can do so within its contractual obligations to third parties. In the event of any such cancellation or amendment, Client shall: (a) reimburse Agency for any charges or expenses incurred by Agency or to which Agency is committed (including, without limitation, any charges imposed by third parties arising from the cancellation or amendment); and (b) pay to Agency the Fees covering the cancelled or amended plans, schedules or work in progress forming part of the Services.

4- Client is solely responsible for ensuring (and shall ensure) that the Deliverables: (a) are not false or misleading; and (b) comply with the requirements of any applicable law, regulation, industry guideline or industry code of practice. Client shall inform Agency without delay if Client considers that any Deliverable submitted to Client by Agency for approval is false, misleading or in any way contrary to any applicable law, regulation, industry guideline or industry code of practice.

5- In respect of each of the Services, where Agency seeks approval within a time-scale specified to Client, if no express approval or rejection is received by Agency within that timescale then the Service will be deemed to have been approved.

6- Agency may at its discretion elect to adapt or amend the Services to address any Governmental or regulatory requirements.

7- If Client requests Agency to provide services other than or in addition to the Services (“Additional Services”), the parties agree that the Additional Services may be subject to separate terms and conditions, including commercial terms. Where the Additional Services include programmatic trading services, such services shall be treated as services provided by an independent third party from Agency and the provision of such services shall be solely upon separate terms and conditions. 

Financial Terms

8- Client shall pay to Agency the Fees (together with all approved out-of-pocket expenses and other amounts in providing the Services) (the Fees and other amounts together being the “Amounts Payable”).

9- Agency shall invoice Client for Amounts Payable as set out in the Order. Where no invoicing frequency is specified in the Order, Agency can invoice for Amounts Payable on dates chosen by it in its discretion. 

10- Client shall pay invoices (without any right of set-off, deduction or counterclaim) within the time period specified in the Order to an account specified by Agency. If no time period is specified in the Order, Client shall pay invoices within 30 days after the date of invoice. All sums paid late shall, without prejudice to Agency’s other rights and remedies, be subject to interest at the rate of 15% per annum from the due date until the date of payment in full.

11- Client acknowledges that the Agency shall be entitled, at its own cost, to obtain insurance cover on the expenditure incurred by Agency on behalf of the Client under this Agreement. If: (a) the Client may be unable to punctually meet all of its payment obligations under this Agreement to the Agency’s reasonable satisfaction; and (b) Client is unwilling or unable to provide advance payment or a form of security to the satisfaction of Agency, then the Agency will be entitled to: (i) cancel existing media bookings and the Client shall pay all associated Cancellation Charges; (ii) automatically suspend its obligations in relation to the booking of media and committing to other expenditure under this Agreement; and/or (iii) terminate this Agreement by giving the Client at least 7 days’ written notice. Where a surcharge is levied by a supplier against Agency due to late payment and this results from late payment by Client, Client shall immediately reimburse to Agency the amount of such surcharge, together with any accrued interest charged by the supplier in respect of the overdue amount.

12- If a media owner levies late copy charges against Agency and such charges do not result from a breach by Agency of this Agreement, Client shall immediately reimburse the amount of such late copy charges to Agency.

13- Client shall bear all taxes, foreign exchange costs and levies and charges, statutory or otherwise including service tax, advertising taxes and levies related to the Services which may be in force from time to time.

Intellectual Property Rights

14- Subject to the terms of clauses 15, 16 and 19 below, intellectual property rights in and to the Deliverables will be owned by Client. 

15- Agency retains all intellectual property rights in and to any ideas, artwork, copy, data, models, marks, designs, photographs, code, software, films, sound recordings and other material owned by Agency or licensed to Agency by a third party and not created or commissioned specifically for Client pursuant to this Order (“Existing Material”). Agency hereby grants Client a perpetual, irrevocable, royalty-free, non-exclusive, non-transferable licence to use any Existing Material forming all or part of the Deliverables in the Territory solely for the purpose of receiving and making use of such Deliverables, as described in the Order.

16- Agency shall (at Client’s cost) use reasonable endeavours to obtain for Client all usage rights in Commissioned Material, as agreed by the parties at the time such material is commissioned. “Commissioned Material” means all artwork, copy, data, models, marks, designs, photographs, code, software, films, sound recordings and other material the creation of which is commissioned by Agency from third parties on behalf of Client during the Term and forming all or part of the Deliverables. Client is responsible for all other clearances.

17- Client grants to Agency a non-exclusive, royalty free, licence to use in connection with provision of the Services all artwork, copy, data, databases, models, marks, designs, photographs, code, software, films, sound recordings and all other material protected by intellectual property rights, owned by or licensed to Client. Client is solely responsible for all consents and licences required for the use of Client Materials in accordance with this Agreement and their compliance with applicable laws.  

18- Agency shall be entitled (both during and after the Term) to use the Deliverables for the purpose of promoting its own business (for example, but without limitation, on its corporate websites). 

19- Agency retains all know how obtained in connection with the Services and nothing in this Agreement prevents Agency from using any know how, methodologies, ideas or concepts acquired before or during the performance of the Services for any purpose.

Term and Termination

20- The Term starts on execution of the Order (or such other start date as is specified in the Order) and, unless specified otherwise in the Order, will continue in force for an initial period of one (1) year and, thereafter, for successive renewal periods of one (1) year, unless either party provides written notice to the other at least thirty (30) days prior to expiry of the initial period or applicable renewal period.

21- Either party may terminate this Agreement by written notice to the other: (i) if the other party is in material breach of this Agreement and (if capable of remedy) does not remedy that breach within thirty (30) days of a written notice specifying the breach and requiring its remedy; or (ii) if the other party has a receiver, administrative receiver, administrator, liquidator or provisional liquidator appointed over all or any part of its assets (or their respective equivalents in any other jurisdiction).

22- Except as otherwise permitted by this Agreement, upon termination of this Agreement, Agency shall: (i) cease all use of and access to the Client Data; and (ii) promptly destroy all Client Data and copies of Client Data, except for copies retained through ordinary backup measures and as required by law.  

Warranties and Indemnities

23- Each party warrants that it has full power and authority to enter into this Agreement.

24- Agency warrants that, to the best of its knowledge and belief and save as otherwise agreed with Client, the Deliverables shall not be copied wholly or substantially from any third party work for which neither Agency nor Client has cleared the necessary rights. Agency indemnifies Client from and against any third party claim that arises from breach by Agency of its warranty in this clause. To the maximum extent permitted by applicable law, Agency expressly excludes all other warranties.

25- Client warrants, represents and undertakes that, (i) it shall at all times comply with its obligations in clause 4; (ii) any information it provides to Agency in connection with the Services (including facts about its products or services) are at all times accurate, complete and not misleading; and (iii) the use of Client Materials in accordance with this Agreement shall comply with applicable law, regulations, guidelines or codes of practice. Without prejudice to Client's responsibility and Agency's other rights and remedies, Agency is entitled to refuse to perform Client's request if, in Agency's opinion, such action may result in violation of any applicable law, regulation, guideline or code of practice. 

Liability

26- Nothing in this Agreement seeks to limit or exclude liability for death or personal injury caused by negligence, for fraud or for any other type of liability that cannot be limited or excluded under applicable law.

27- If there is an error in Deliverables following delivery, or if delivery of the Deliverables is delayed, or otherwise does not occur as planned, Agency shall not be liable (including under any indemnities) to the extent that such Deliverables (or the delayed delivery, or failure of delivery to occur as planned) has been approved by Client or deemed approved and, where rejected, only where the liability is caused by Agency’s default or neglect.

28- To the maximum extent permitted by applicable law, neither party shall be liable to the other for any:

  • loss of actual or anticipated income (whether direct or indirect);
  • loss of actual or anticipated profits (whether direct or indirect);
  • loss of contracts or business; or
  • special, indirect or consequential loss or damage of any kind, 

howsoever arising under or in connection with this Agreement, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise, and including under the indemnity obligations under this Agreement.

29- Save in relation to the confidentiality obligations under clause 31, to the maximum extent permitted by applicable law, the maximum aggregate liability of Agency to Client under or in connection with this Agreement, whether in contract, tort (including negligence) breach of statutory duty or otherwise (including under the indemnity obligations under this Agreement), will not exceed an amount equal to 100% of the aggregate Fees (excluding, for the avoidance of doubt, any third party expenditure paid or payable by Agency on Client’s behalf) paid or payable under this Agreement by Client to Agency.

Data Protection

30- To the extent that one party ("Data Supplier") passes to the other party ("Data Receiver") any personal data pursuant to this Agreement:

  • The Data Supplier represents and warrants that:
   • it has notified the individuals of the circumstances and purposes of collection or has obtained such permissions and consents required to enable both parties to use, disclose or transfer such personal data (including disclosure and transfers to third parties as required to provide the Services and transfers to territories outside of the Territory) in connection with the Services and any other purposes as stipulated in this Agreement; and
   • if the Data Supplier receives any requests as described in b(iii) below which may be relevant to the Data Receiver, it shall notify the Data Receiver of any such requests in a timely manner.
  • The Data Receiver agrees that it shall:
   • process the personal data in accordance with Data Supplier’s reasonable instructions;
   • provide reasonable assistance to Data Supplier to respond to a data subject's request to correct an error or omission in personal data or to withdraw consent to the collection, use or disclosure of personal data under this Agreement;
   • provide reasonable assistance to Data Supplier to respond to an access request submitted by a data subject (whether received directly or indirectly through Data Supplier); and
   • take all appropriate steps to implement and maintain reasonable security arrangements for the protection of personal data.
  • The Client represents and warrants that it will not merge or match the Deliverables with the Client’s personal data in an attempt to de-anonymize or re-identify individuals. 

General

31- Each party shall keep any confidential business ideas, market opinions, information and/or material disclosed to it by or on behalf of the other party under or in connection with this Agreement confidential. 

32- Each party shall comply with its obligations under the relevant data protection legislation. To the extent that Agency processes any information or data relating to an identified natural person or that can identify a natural person by reference to the facts, data or any other materials about that natural person (Personal Data) on behalf of Client, the parties acknowledge and agree that Agency shall act as a data intermediary and shall: (a) comply with, and only act on, reasonable Client instructions regarding the processing of Personal Data; and (b) protect the Personal Data by making reasonable security arrangements.

33- Each party shall comply with all applicable laws, statutes, regulations and codes relating to anti-bribery and corruption including without limitation the UK Bribery Act, the US Foreign Corrupt Practices Act and the Thai Organic Act on Counter Corruption and has and shall have in place all policies and procedures needed to ensure compliance with such requirements.

34- Agency acts as principal, not as agent for Client. For the avoidance of doubt, this does not restrict Agency from incurring expenditure on Client’s behalf, where agreed as part of the Order.

35- No addition to or modification of this Agreement will be binding on the parties unless made in writing.

36- Neither party shall be liable for any failure to perform or delay in performance of any of its obligations under this Agreement (other than payment obligations) caused by circumstances beyond its reasonable control (including, without limitation, labour disputes, acts of God, war or terrorist activity, riot, civil commotion, malicious damage, compliance with any applicable law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, failure of technical facilities, fire, flood, storm or default of suppliers or sub-contractors) (“Force Majeure Event”). The affected party shall notify the other party and (upon such notification) the applicable obligation(s) will be suspended. The affected party shall use all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure Event.

37- Agency may subcontract, assign or sublicense any or all of its rights and/or obligations to its affiliate(s) and/or other entities within the Dentsu International (Thailand) group. Subject to the foregoing, neither party may assign, transfer, charge, sublicense, subcontract or deal in any other manner with, this Agreement or any of its rights and obligations under it without the prior written consent of the other party, such consent not to be unreasonably conditioned, withheld or delayed.

38- A person who is not a party to this Agreement has no right to rely upon or enforce any term of this Agreement.

39- This Agreement constitutes the entire agreement and understanding of the parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes any previous agreement or understanding between the parties in relation to such subject matter. The parties also hereby also exclude all implied terms in fact. In entering into this Agreement, the parties have not relied on any statement, representation, warranty, understanding, undertaking, promise or assurance of any person other than as expressly set out in this Agreement.  Each party irrevocably and unconditionally waives all claims, rights and remedies which but for this clause it might otherwise have had in relation to any of the foregoing. 

40- If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable then such invalidity or unenforceability will not affect the other provisions of this Agreement, which will remain in full force and effect. 

41- This Agreement (and any and all disputes arising out of or in connection with this Agreement (including without limitation any alleged breach, or challenge to the validity or enforceability, of this Agreement or any provision hereof)) will be subject to the laws of Thailand.

42- Any and all disputes arising out of or in connection with this Agreement will be finally settled by binding arbitration under the Arbitration Rules of the Thai Arbitration Institute (“Rules”) (which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Agreement) by one arbitrator, appointed in accordance with the Rules. The arbitration will take place in Thailand and the language of the arbitration will be English. The arbitration proceedings, any arbitral award, and any submissions or evidence made for or presented in any arbitration will be kept confidential expect as required by law, as needed to enforce this Agreement or any arbitral award or ruling, or as needed to fulfil any party's reasonable obligations to any insurers, indemnitors, investors or accountants. This clause will not prevent Agency from taking action against the Client through any court of competent jurisdiction in relation to: (a) the non-payment or late payment of Amounts Payable; or (b) interim or injunctive relief.

43. Amplifi (Thailand) Company Limited (“Amplifi”), a member of our Group, operates a resale program whereby it buys media inventory from media owners for bespoke opportunities on its own account and at its own risk for resale to clients who have opted-in to the program (“Resale Program”). Amplifi has inventory available which matches media sought on your media schedule. We accordingly propose to include such inventory media in the fulfilment of your plan. By approving a media schedule incorporating such media, you are opting to participate in the Resale Program and are authorising us to make available to you that media inventory bought and resold by Amplifi. The Fee for such media inventory shall be the price for the media inventory approved by you in the relevant media schedule. You shall pay such approved price to us on receipt of a valid invoice, and we shall pay Amplifi (thereby treating Amplifi as a media owner for these purposes).