2 logo

Ogólne warunki świadczenia usług przez AMNET POLSKA Sp. z o.o.


1. Definicje

W Umowie zdefiniowano następujące pojęcia:

Agencja oznacza agencję reklamową wyznaczoną przez Reklamodawcę dla celów realizacji w jego imieniu Usług, na warunkach określonych w Zleceniu.

Amnet oznacza Amnet Polska Sp. z o.o., spółkę handlową prawa polskiego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000172998, NIP 5262533220, kapitał zakładowy w wysokości  50.000 złotych.

Ciasteczka (ang. Cookies) oznaczają część treści przesyłanej przez serwer do pliku ciasteczek w przeglądarce użytkownika, a następnie przesyłanej z powrotem w formie niezmienionej przez użytkownika podczas każdorazowego dostępu do serwera. Ciasteczka HTTP wykorzystywane są do uwierzytelnienia, śledzenia sesji oraz przechowywania danych informacyjnych o charakterze nieosobowym obejmujących użytkownika, takich jak preferencje w zakresie witryn internetowych, zwyczaje zakupowe.

Dane oznaczają wszelkie dane (zagregowane oraz niezagregowane), statystyki, kody lub podobne informacje dostarczone przez Reklamodawcę, albo wytworzone lub zgromadzone przez Amnet lub Sieć usługową podczas realizacji Usług, które odnoszą się bezpośrednio do Reklamodawcy (w tym, między innymi, Dane Osobowe Reklamodawcy)

Dane Osobowe Reklamodawcy przyjmują znaczenie nadane w treści rozdziału 6 poniżej.

Forma pisemna oznacza formę pisemną, e-mail lub akceptację on-line.

Informacje poufne oznaczają informacje obejmujące warunki finansowe i handlowe Umowy lub informacje związane
z planami handlowymi dowolnej strony oraz ich plany, działania, procesy, plany reklamowe, ankiety marketingowe, badania oraz dane, informacje w sprawie produktu, know-how, tajemnice handlowe, możliwości rynkowe, sprawy biznesowe oraz wszelkie inne podobne informacje z wyłączeniem informacji, która: (i) jest lub w późniejszym terminie zgodnie z prawem stała się informacją powszechnie znaną; (ii) była zgodnie z prawem w posiadaniu odbiorcy przed jej otrzymaniem od strony ujawniającej; (iii) została w późniejszym terminie ujawniona odbiorcy przez stronę trzecią, nieposiadającą obowiązku zachowania poufności; (iv) została niezależnie opracowana przez odbiorcę bez użycia lub skorzystania z Informacji poufnych; lub (v) winna być ujawniona na podstawie właściwych przepisów prawnych lub orzeczenia sądowego lub przez inny, uprawniony organ.

Obowiązujące Prawo oznacza (i) wszelkiego rodzaju przepisy prawa, statuty, rozporządzenia, regulaminy, nakazy, zarządzenia i orzeczenia sądu regulujące proces realizacji i dostawy Usług lub przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy, oraz (ii) warunki pozyskiwania wszelkich niezbędnych akceptacji, zgód, zwolnień, wniosków, licencji, uprawnień, pozwoleń, rejestracji lub zrzeczeń wydawanych lub udzielanych przez odpowiednie organy państwowe, organy władz lub agendy posiadające jurysdykcje w danej sprawie, bądź też dowolne wymogi, instrukcje lub nakazy określane przez rzeczone instytucje

Piksel oznacza część kodu odnoszącą się do 1x1 transparentnego piksela do uwzględnienia na stronie przez serwer strony trzeciej, dla celów umożliwienia zapisania serwerowi strony trzeciej informacji takich jak: adres IP użytkownika komputera, URL strony internetowej oraz czas jej przeglądania.

Przepisy Prawa dotyczące Ochrony Danych obejmują Dyrektywę 95/46/WE o ochronie danych oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy, w tym również Dyrektywę WE o ochronie prywatności i łączności elektronicznej z 2003 r. oraz wszelkie powiązane przepisy, regulacyjne kodeksy praktyk, okresowo wydawane opinie i wytyczne, jak również, każdorazowo, wszelkie obowiązujące przepisy zmieniające, zastępujące lub zamienne, w tym również rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679/UE („RODO”), które wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r. oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa

Powierzchnia reklamowa oznacza przestrzeń reklamową witryny internetowej wydawców i pozostałych właścicieli mediów oraz powiązane z nią dane.

Produkty oznaczają określone działania, które mogą być podjęte przez Amnet w związku z Usługami, w tym m.in.:  zarządzanie danymi odbiorców; targetowanie odbiorców
w ramach urządzeń IP (wyświetlacze, sprzęt mobilny oraz wideo), jak również raportowanie obejmujące odbiorców oraz analizę wyników; oferowanie w czasie rzeczywistym; wyświetlanie; wideo; sprzęt mobilny; optymalizację w czasie rzeczywistym; Facebook Exchange; tworzenie leadów; kampanie CPC/CPA; analizę odbiorców;  retargeting przeszukiwań; badanie odbiorców oraz raportowanie kampanii/analizę wyników.

Reklama lub Reklamy (ang. Ad, Ads) oznaczają dowolną reklamę lub reklamy promujące produkt lub usługi Reklamodawcy.

Reklamodawca oznacza Reklamodawcę którego usługi/produkty są przedmiotem Reklamy oraz który angażuje Amnet zgodnie z postanowieniami punktu 3.

Rok oznacza okres dwunastu (12) miesięcy licząc od dnia pierwszego zlecenia  każda kolejna rocznica tego dnia.

Service Technology Stack oznacza technologie wykorzystywane przez Amnet oraz Sieć serwisową w celu świadczenia Usług zapewniające targetowanie Reklam na odbiorcach, zidentyfikowanych na podstawie odwiedzanych przez nich stron, aktywności na takich stronach, takich jak dokonanie zakupu, z uwzględnieniem charakterystyki odbiorców, takiej jak płeć  oraz ich lokalizację.

Sieci usługowe oznacza wszystkie podmioty trzecie, które Amnet angażuje lub od których kupuje powierzchnię reklamową i usługi, włączywszy: wydawców, właścicieli mediów, baz danych o użytkownikach, dostawców platform technologicznych do zakupu powierzchni reklamowej (demand-side platform), adserwerów, dostawców danych, dostawców technologii brand safety, dostawców rozwiązań umożliwiających wykrywanie oszustw reklamowych i/lub mierzenie parametrów widoczności reklamy (tzw. viewability), dostawców kreacji i/lub platform technologicznych umożliwiających zakup i sprzedaż reklam (ad exchange).

Strony oznaczają łącznie strony Umowy, Strona oznacza jedną ze stron.

Tag Reklamy (ang. Ad Tag) oznacza część kodu HTML
w witrynie internetowej kontaktująca się z serwerem Reklamy oraz żądającego Reklamy.

Technologie obejmują pliki Cookies, Ad Tags, Piksele oraz pozostałe inne formy kodów komputerowych.

Treść oznacza obraz, grafikę, tekst, dane, linki lub inne elementy udostępnione przez Reklamodawcę lub przekazane Amnet w jego imieniu przez Agencję, w celu ich wykorzystania w Reklamach.

Umowa oznacza niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług przez Amnet wraz z warunkami świadczenia Usług określonymi w Zleceniu, z wyłączeniem postanowień Zlecenia wyraźnie sprzecznych z niniejszymi warunkami świadczenia usług. W takim przypadku obowiązujące są zapisy niniejszych ogólnych warunków świadczenia Usług.

Usługi oznaczają cyfrowe usługi medialne, w tym udostępnienie określonych Produktów oraz nabycie katalogu w ramach platformy umożliwiającej zakup i sprzedaż powierzchni reklamowych  (Ad Exchange) oraz pozostałych źródeł mediów poprzez platformę handlową Amnet, zgodnie z informacjami wskazanymi w Zleceniu.

Witryna internetowa oznacza stronę będącą własnością lub prowadzoną przez Reklamodawcę, w tym wszelkie linki do danej witryny, które mogą zostać  uwzględnione w Reklamach.

Zlecenie oznacza zlecenie lub podobny dokument, taki jak formularz autoryzacyjny mediów, media plan lub inny dokument w formie pisemnej akceptowany przez Amnet, składany w sprawie zlecenia Usług przez Internet, pocztę e-mail lub w inny sposób (i) Amnet przez Reklamodawcę lub Agencję lub (ii) Agencji przez Reklamodawcę, w zależności od okoliczności.


2. Usługi

Amnet wykorzystuje Services Technology Stack dla  celów umożliwienia zakupu kampanii reklamowych display, wideo, mobile oraz innych kanałów medialnych w technologii programmatic buying w tym z wykorzystaniem metody real-time bidding, w przypadku ich połączenia  z Internetem. Warunki  świadczenia Usług określone są  Umową.


3. Zaangażowanie podmiotu

Amnet może zostać zaangażowana do świadczenia Usług: (i) bezpośrednio przez Reklamodawcę; lub (ii) Agencję, działającą na rzecz Reklamodawcy (bez względu na to, czy Agencja działa w charakterze zleceniodawcy czy pełnomocnika Reklamodawcy). Niezależnie od sposobu zaangażowania, Umowa jest wiążąca dla Reklamodawcy wraz z zawarciem Zlecenia, a poprzez złożenie  Zlecenia Reklamodawca potwierdza akceptację Umowy. W przypadku zawarcia Zlecenia przez Agencję, Agencja zapewnia i gwarantuje, że posiada upoważnienie Reklamodawcy do zawarcia Umowy i zapewnia, w zakresie,
w jakim znajduje to zastosowanie, że Agencja oraz Reklamodawca będą przestrzegać Umowy oraz będą podlegać wszystkim postanowieniom Umowy. Umowę stosuje się z wyłączeniem wszelkich pozostałych warunków regulujących świadczenie Usług, w tym wszelkich uzgodnień między Agencją oraz Reklamodawcą.

Angażując Amnet do świadczenia Usług w imieniu i na rzecz Reklamodawcy, Agencja może korzystać ze wszystkich praw, ograniczeń odpowiedzialności oraz zabezpieczeń, z których, zgodnie z postanowieniami Umowy, może korzystać Amnet. Agencja zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia przez Amnet Usług na rzecz Reklamodawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.


4. Świadczenie Usług

Amnet jest odrębnym od Agencji podmiotem prawnym
i winien być traktowany jako zleceniodawca. Po złożeniu Zlecenia, Reklamodawca lub Agencja zobowiązani są do przekazania Amnet Treści niezbędnych do realizacji Usług, o których mowa w Zleceniu, w celu wykorzystania ich  w Reklamach. W przypadku opóźnienia po stronie Reklamodawcy w przedłożeniu treści, zarówno Amnet jak i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności w zakresie braku możliwości realizacji przez Amnet Usług uzgodnionym terminie.

Amnet wdrożyła środki oraz zaangażowała swoją Sieć Usługową w celu wykrywania naruszeń bezpieczeństwa marki, oszustw reklamowych i problemów w zakresie widoczności reklam i zapobiegania im. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na fakt, że Reklamy wyświetlane są na witrynach internetowych określonych przez technologię Service Technology Stack,  ich wyświetlanie nie mieści się w wyłącznej kontroli Amnet. W związku z tym, spółka Amnet nie może zapewnić, że podjęte przez nią działania lub zaangażowanie Sieci Usługowej przyniosą oczekiwane skutki w każdym przypadku.

Amnet zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia Reklam wyświetlanych w tych środowiskach, w których nie wdrożono środków określonych powyżej, po uzyskaniu wiedzy o tego typu wyświetlaniu.

Produkty nabywane są od stron trzecich, w związku z czym Amnet jest w stanie jedynie oświadczyć, że dopełnił należytej staranności w wyborze dostawcy Produktów.

Amnet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy we właściwym wdrożeniu Technologii powiązanych z daną kampanią Reklamodawcy.

Amnet nie zapewnia jakichkolwiek gwarancji w zakresie Usług, technologii Service Technology Stack lub Sieci usługowej lub jakichkolwiek danych udostępnionych za pośrednictwem tych technologii, zarówno w sposób wyraźny jak i dorozumiany, w tym rękojmi lub przydatności do obrotu handlowego, braku naruszeń prawnych, ciągłości, dokładności lub zdatności do danego użytku.


5. Wystawianie faktur oraz warunki płatności

Amnet zobowiązana jest do wystawiania faktur, w zależności od okoliczności, na rzecz Reklamodawcy lub Agencji, obejmującymi kwoty uwzględnione w Zleceniu, powiększone o stawkę VAT (tam gdzie ma ona zastosowanie).

Wszelkie kwoty przysługujące Amnet należy wpłacać na rachunek bankowy zgodnie z warunkami płatności, o których mowa na fakturze.

Amnet przysługuje również prawo do wystawienia odrębnych faktur/dokumentów księgowych w związku z: (i) wszelkimi powiązanymi dodatkowymi kosztami bieżącymi, opłatami administracyjnymi lub kosztami poniesionymi przez Amnet w związku ze świadczeniem Usług; (ii)odsetkami ustawowymi według prawa polskiego za opóźnienia w terminach zapłaty w transakcjach handlowych (iii) Wszelkimi kosztami poniesionymi przez Amnet lub Agencję  na działania windykacyjnym należności od Reklamodawcy; (iv) wszelkimi opłatami administracyjnymi związanymi  z zachowaniem zgodności z obowiązującymi regulacjami, które musiały zostać poniesione wskutek działania lub zaniechania Reklamodawcy
w zakresie dostarczenia Reklam lub Treści, zgodnie z poleceniami Amnet.


6. Prawa własności intelektualnej oraz dane

Żadnej Stronie nie przysługuje prawo do uzyskania praw własności intelektualnej drugiej Strony w związku
z świadczeniem Usług, każda ze Stron pozostaje wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej, które były w posiadaniu danej Strony lub były wykorzystywane przed zawarciem Umowy.

Reklamodawca zachowuje własności wszelkich Danych. Reklamodawca, z chwilą przekazania Danych, udziela Amnet niezwiązanej z dodatkową odpłatnością, niewyłącznej, zbywalnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania lub w inny sposób przetwarzania Danych dla celów zapewnienia, realizacji, utrzymania oraz udoskonalenia Usług, technologii Service Technology Stack oraz wszelkich Produktów i programów powiązanych ze świadczeniem Usług, w tym m.in. prawo do ujawnienia Danych podmiotom Sieci serwisowej oraz, tam gdzie to konieczne, do udzielenia na nie sublicencji na rzecz właścicieli mediów oraz podwykonawców, w zakresie pozostającym ściśle w związku ze świadczeniem Usług. Licencji udzielanej Amnet na mocy niniejszego postanowienia, udziela się na następujących warunkach: (i) Dane otrzymane od Reklamodawcy nie będą wykorzystywane na rzecz innego Reklamodawcy; (ii) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Amnet przysługuje prawo, przez okres 6 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, do wykorzystania Danych dla celów wewnętrznego raportowania (w tym sporządzania statystyk), oceny jakości świadczonych Usług oraz udoskonalenia technologii Services Technology Stack, jak również do ujawnienia Danych, tam gdzie to wymagane na gruncie przepisów prawa lub w związku
z orzeczeniem sądowym lub w wyniku innego postępowania. Dane nie będą wymieniane lub łączone z danymi innych reklamodawców.

Reklamodawca udziela Amnet nieograniczonej terytorialnie, niezwiązanej z dodatkową odpłatnością, niewyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie oraz powielanie wszelkich praw własności intelektualnej składającej się na Treść bądź taką Treść stanowiącą (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, wszystkich znaków handlowych i usługowych Reklamodawcy) oraz do ich rozpowszechniania w ramach Sieci usługowej, dla celów świadczenia Usług.

Przy wykonywaniu Usług, Amnet może być zobowiązana do współpracy z zewnętrznymi dostawcami lub właścicielami mediów obsługujących Sieć serwisową, którzy mogą korzystać
z całości lub części Technologii dla celów  targetowania mediów oraz mogących wdrożyć je na witrynie internetowej. Wszelkie Dane otrzymane przez takich dostawców lub właścicieli mediów winny być wykorzystywane wyłącznie dla celów świadczenia Usług. Strony uzgadniają i przyjmują do wiadomości, że Reklamodawca jest jedynym podmiotem, który ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie wprowadzenia polityki prywatności obejmującej Usługi oraz w szczególności potwierdza,  że strony trzecie mogą  umieścić
Technologie w wyszukiwarkach odwiedzających Witryny internetowe oraz mogących przesłać własne pliki Cookie do pliku Cookie odwiedzającego. Umożliwia to obsługę Reklam technologii Service Technology Stack. Amnet zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych wysiłków w celu zapewnienia w każdej z Reklamie opcji uwzględniającej informację dla odwiedzających w zakresie wycofania zgody na wielokrotnego skierowywania reklam (ang. retargeting).

W zakresie, w jakim jakiekolwiek Dane zawierają dane osobowe, strony uznają, że Reklamodawca będzie pełnił funkcję administratora danych. Odpowiednio, Amnet będzie jedynie wykorzystywał dane osobowe udostępniane przez Reklamodawcę, bądź też wytwarzane lub gromadzone w jego imieniu („Dane Osobowe Reklamodawcy”) w zgodzie z udokumentowanymi wskazaniami: 

(i) Reklamodawcy (w sytuacji, w której Amnet jest bezpośrednio do tego wyznaczony), jako podmiot przetwarzający dane; lub

(ii) Agencji (działającej na rzecz Reklamodawcy, jako zleceniodawca lub pełnomocnik), jako subprocesor przetwarzający dane. Agencja gwarantuje i oświadcza, że wszelkie instrukcje przekazywane Amnetowi, zgodnie z niniejszą Umową, dokładnie odzwierciedlają instrukcje Reklamodawcy i Amnet nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości. Określenia "administrator danych", "przetwarzający dane", „osoba, której dane dotyczą” i "dane osobowe", mają znaczenie nadane im w treści Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych. Warunki Ochrony Danych spółki Amnet, mają zastosowanie do Usług oraz Umowy, zgodnie z treścią Załącznika 1 (Warunki Ochrony Danych).


7. Gwarancje

Każda ze Stron zapewnia drugą Stronę, że posiada prawo, uprawnienia oraz umocowanie do zawarcia Umowy, przyznania praw, złożenia zapewnień oraz wykonania zobowiązań na mocy Umowy.

Reklamodawca zapewnia, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść oraz zapewnia, że posiada wszelkie zgody, licencje oraz inne prawa niezbędne do promowania Treści oraz że Treść, w tym wszelkie Witryny internetowe promujące Treści: (i) nie wprowadzają w błąd, nie są niepoprawne, nie są niestosowne, obraźliwe lub niezgodne z przepisami prawa; (ii) nie naruszają praw stron trzecich; (iii) nie spowodują szkody lub negatywnego wpływu na działanie technologii Services Technology Stack lub wszelkich witryn internetowych stron trzecich, wydawców lub właścicieli mediów, w których będą wyświetlane; (iv) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ustawami, rozporządzeniami, kodeksami postępowania w zakresie reklam i marketingu oraz standardami rynkowymi we wszelkich systemach prawnych, w których wyświetla się Reklamy; oraz (v) nie dają dostępu poprzez zamieszczone w nich hyperlinki do witryn internetowych zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub sprzeczne z właściwymi przepisami prawa.

Reklamodawca zobowiązany jest do ochrony, Agencji i Amnetu przed odpowiedzialnością oraz zwolnienia Agencji i Amnetu od odpowiedzialności na wypadek jakichkolwiek postępowań, szkód, kosztów, zobowiązań lub wydatków (włącznie z kosztami postępowania sądowego oraz kosztami prawnymi), w przypadku gdyby okazało się, że zapewnienia złożone powyżej nie są prawdziwe.


8. Zachowanie poufności

Strony zobowiązują się do zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa dla celów ochrony przed ujawnieniem Informacji poufnych, przekazywanych przez drugą Stronę.


9. Rozwiązanie oraz zawieszenie Umowy

Umowa pozostaje w mocy w okresie świadczenia Usług na rzecz Reklamodawcy. Bez względu na odmienne postanowienia, Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie nie krótszym niż 30 dni w formie pisemnej bez wskazywania przyczyn takiego wypowiedzenia. Ponadto, Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę, co obejmuje m.in. opóźnienie w zapłacie, a także w przypadku zgłoszenia wniosku o wszczęcie wobec drugiej Strony postępowania restrukturyzacji bądź postępowania upadłościowego, otworzenia likwidacji.

Rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawa oraz obowiązki Stron powstałe w związku z Umową przed dniem rozwiązania Umowy oraz, bez względu na rozwiązanie Umowy, Reklamodawca lub Agencja ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich kosztów, płatności oraz wydatków poniesionych przez Amnet lub powstałych przed dniem rozwiązania Umowy. Bez względu na wszelkie odmienne postanowienia Umowy lub inną mającą zastosowanie umowę, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron, Amnet nie będzie zobowiązany do świadczenia Usług, w tym nie będzie zobowiązany do realizacji lub nabycia jakiegokolwiek czasu medialnego lub powierzchni reklamowej na rzecz Reklamodawcy lub Agencji, po terminie wypowiedzenia Umowy,  z zastrzeżeniem przekazania przez Reklamodawcę lub Agencję w jego imieniu i na jego rzecz, środków lub dokonania przedpłaty za dany czas lub powierzchnię w mediach. W przypadku, gdy Reklamodawca lub Agencja działająca w jego imieniu i na jego rzecz wniesie o odstąpienie od rezerwacji po przewidzianym terminie odstąpienia, Amnet zobowiązuje się do zachowania należytej staranności dla celów uzyskania akceptacji danego odstąpienia przez dane medium. Jednakże Amnet nie ponosi odpowiedzialności, gdyby okazało się to nieskuteczne. W przypadku, gdy Reklamodawca lub Agencja w jego imieniu wniesie o odwołanie realizacji kampanii lub zmianę dokonanej rezerwacji kampanii, skutkujące dodatkowymi kosztami np. wstecznymi korektami stawek, opłatami za odwołanie lub niższymi zniżkami po stronie mediów, Reklamodawca lub Agencja, działająca w jego imieniu i na jego rzecz, zobowiązani są do zwrotu Amnet dodatkowych kosztów poniesionych w trakcie okresu wypowiedzenia oraz po rozwiązaniu Umowy oraz do zapłaty na rzecz Amnet opłaty za odwołanie realizacji kampanii  równej sumie dodatkowych kosztów poniesionych przez Amnet wskutek odstąpienia od realizacji Zlecenia.

W przypadku opóźnienia Reklamodawcy w zapłacie lub zwrocie kosztów wskazanych na fakturze przez Amnet lub Agencję w terminie trzydziestu (30) dni od terminu ich wymagalności, Amnet przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia Usług bez zawiadomienia Reklamodawcy. Świadczenia Usług nie wznawia się do chwili uiszczenia przez Reklamodawcę wszelkich zaległych płatności.


10. Ograniczenie odpowiedzialności

Całkowita odpowiedzialność Amnet względem Reklamodawcy lub Agencji w związku z Umową (z uwzględnieniem wszystkich Zleceń), bez względu na jej podstawę oraz jej powstanie, w tym: wywołana deliktem (w tym niedbalstwem), naruszeniem Umowy,  bez względu na to czy strata lub szkoda jest przewidywalna, przewidziana lub znana, podlega każdorazowemu ograniczeniu do wysokości  równowartości stu tysięcy funtów brytyjskich (100 000£) rocznie.

Amnet nie ponosi wobec Reklamodawcy lub Agencji jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

 • utracone korzyści lub  okazje,
 • utratę rzeczywistych zysków oraz spodziewanych zysków, utratę dobrego wizerunku lub reputacji.

Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo do żądania naprawienia szkody powyżej wartości rzeczywistej szkody, za którą odpowiada, na podstawie Umowy, druga Strona.

Wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym dziale lub w innym postanowieniu Umowy, nie stosuje się do odpowiedzialności, która zaistniała w związku z oszustwem, złożeniem fałszywych, wprowadzających w błąd oświadczeń, śmiercią lub obrażeniem ciała powstałym wskutek niedbalstwa lub wszelkich innych przypadków nie podlegających wyłączeniu lub ograniczeniu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.


11. Pozostałe postanowienia

Każda ze Stron zostaje zwolniona z wykonania zobowiązań przewidzianych Umową w przypadku, gdy ich wykonanie będzie uniemożliwione wskutek działania siły wyższej, w tym: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, zakłóceń transportowych, wojny, powstania, sporów zbiorowych lub wszelkich innych zdarzeń poza kontrolą Strony.

Za wyjątkiem wyraźnych odmiennych postanowień Umowy, Umowa stanowi całość  uzgodnień pomiędzy Stronami, w zakresie Usług oraz uchyla wszelkie uprzednie uzgodnienia lub porozumienia, zarówno w formie pisemnej, ustnej, w szczególności wszelkie uzgodnienia między Reklamodawcą oraz Agencją w zakresie Usług. Wszelkie zmiany Umowy poczytuje się za bezskuteczne, z zastrzeżeniem sporządzenia i przyjęcia wyraźnych uzgodnień w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela Amnet.

Każda ze Stron jest niezależnym wykonawcą, niedziałającym
w charakterze wspólnika lub na podstawie wspólnego przedsięwzięcia lub w inny sposób.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres sześciu (6) miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Reklamodawca nie będzie zabiegał, zachęcał, zatrudniał lub próbował zatrudnić jakiejkolwiek osoby która jest lub była zaangażowana przez Amnet jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik. Jeśli w wyniku naruszenia niniejszego zobowiązania, zatrudnienie takiej osoby nastąpi, Reklamodawca zapłaci Amnet tytułem kary umownej sumę równą trzydziestu procent (30%) rocznego wynagrodzenia tej osoby, przy czym kwota ta uznana zostanie za ekwiwalent kosztów rekrutacji odpowiednika tej osoby.

Postanowienie powyższe nie obejmuje zakazu zatrudnienia, w którym Reklamodawca może wykazać, że jest ono wynikiem ogólnej, publicznie ogłoszonej rekrutacji, która nie jest bezpośrednio ukierunkowana na członków zarządu, pracowników i współpracowników Amnet.

Żadnego z postanowień Umowy nie należy rozumieć jako ustanawiającego lub przyznającego prawa lub innych korzyści na rzecz innych podmiotów niż Strony. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia / rozwiązania / zmiany
Umowy w dowolnym czasie bez zgody stron trzecich.

Umowa, jej treść, forma i interpretacja, a także wszelkie spory, działania lub inne roszczenia lub zobowiązania wynikające z, albo w związku z nią (umowne lub pozaumowne), będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez odniesienia do przepisów określających prawo właściwe, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Niezależnie od powyższych przepisów, Amnet może wszcząć postępowanie zabezpieczające w sądzie lub innym upoważnionym organie.


ZAŁĄCZNIK 1: WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1.                Wstęp  

1.1 Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana specyfiki świadczonych Usług, zaś zmienione Usługi wymagać będą zastosowania nowego lub zmienionego sposobu przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy, strony zapewnią, że treść niniejszego Załącznika zostanie poddana stosownym aktualizacjom przed rozpoczęciem tego typu przetwarzania danych.

1.2 W przypadku zaistnienia sprzeczności lub niespójności pomiędzy treścią niniejszego Załącznika oraz Umową, niniejszy Załącznik uznawany będzie za nadrzędnie obowiązujący i mający zastosowanie w zakresie postanowień uznanych za sprzeczne lub niespójne. 

1.3 W kontekście przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy, strony uzgadniają, że Amnet występować będzie w charakterze podmiotu przetwarzającego dane, a Reklamodawca w charakterze ich administratora.

1.4 Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych i przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy zgodnie z ich treścią.


 2.               Definicje

Zdefiniowane w treści Umowy terminy zapisane wielką literą przyjmują w niniejszym Załączniku takie same znaczenia jak w treści Umowy, zaś następujące terminy zapisane wielką literą przyjmują znaczenia nadane im poniżej:

Odpowiednie Zabezpieczenia” oznaczają wszelkie możliwe do wyegzekwowania na mocy prawa mechanizmy umożliwiające przekazywanie danych osobowych dozwolone w danym czasie przez Przepisy Prawa dotyczące Ochrony Danych.

Dane Osobowe Reklamodawcy” termin ten przyjmuje znaczenie nadane mu w rozdziale 6 Umowy i opisane w treści Aneksu 1 do niniejszego Załącznika.

Straty dotyczące Przetwarzania Danych” oznaczają wszelkie zobowiązania, w tym wszelkie: (a) koszty (w tym koszty obsługi prawnej), roszczenia, żądania, pozwy, rozstrzygnięcia, odszkodowania ex-gratia, opłaty, procedury, koszty, straty i szkody (w tym o charakterze materialnym i niematerialnym); oraz (b) w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo: (i) grzywny administracyjne, kary, sankcje, zobowiązania lub innego rodzaju środki zastosowane przez sąd lub organ regulacyjny; odszkodowanie dla osoby, której dane dotyczą nałożone przez sąd lub organ regulacyjny, jak również koszty nakładane w związku z dochodzeniami przeprowadzanymi przez organy administracyjne.

 „Instrukcje Przetwarzania” przyjmuje znaczenie określone w punkcie [3.2.1] niniejszego Załącznika.

Zdarzenie Naruszające Ochronę” oznacza przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, zmianę, niepowołane ujawnienie lub dostęp do Danych Osobowe Reklamodawcy w trakcie, gdy pieczę nad nimi sprawuje spółka Amnet lub Podwykonawca Przetwarzania.

Podwykonawca Przetwarzania” oznacza inny podmiot przetwarzający dane zatrudniony przez spółkę Amnet w celu realizacji zadań związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Reklamodawcy w imieniu Reklamodawcy.  


3.                Przetwarzanie Danych

3.1 W Aneksie do niniejszego Załącznika opisano proces przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy dozwolony w związku z treścią Warunków Świadczenia Usług.

3.2   Spółka Amnet zobowiązana jest:

3.2.1 o ile Obowiązujące Prawo nie stanowi inaczej, do przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy wyłącznie w sposób zgodny z udokumentowanymi wskazówkami udzielanymi przez Reklamodawcę, zgodnie z treścią niniejszego Załącznika lub innych uzgodnień na piśmie („Instrukcje Przetwarzania”);

3.2.2 o ile Obowiązujące Prawo nie stanowi inaczej, do powiadomienia Reklamodawcy w przypadku, gdy Obowiązujące Prawo nakłada na nią obowiązek przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy w sposób inny, niż określony w treści Instrukcji Przetwarzania (przy czym tego typu powiadomienie powinno być dokonane przed rozpoczęciem przetwarzania); oraz

3.2.3 do powiadomienia Reklamodawcy jeżeli, jej zdaniem, przetwarzanie Danych Osobowych Reklamodawcy w sposób zgodny z Instrukcjami Przetwarzania narusza Przepisy Prawa dotyczące Ochrony Danych.

3.3 Reklamodawca upoważnia spółkę Amnet do zaangażowania Podwykonawców Przetwarzania w celu przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy, o ile Amnet:

3.3.1 poinformuje Reklamodawcę o danych indentyfikacyjnych każdego Podwykonawcy Przetwarzania oraz o wszelkich zmianach Podwykonawców Przetwarzania (przy czym tego typu zawiadomienia powinny być dokonywane w formie okresowych aktualizacji strony internetowej dostępnej pod adresem: https://globalappsportal.sharepoint.com/teams/DAN_Subprocessor_Info ); oraz

3.3.2 zawrze umowę nakładającą na Podwykonawcę Przetwarzania zasadniczo zbliżone zobowiązania w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy, jakie obowiązują Amnet na mocy niniejszego Załącznika oraz:

Spółka Amnet przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewywiązania się przez Podwykonawcę Przetwarzania z warunków umowy obowiązującej zgodnie z treścią punktu 3.3.2 niniejszego Załącznika, Amnet pozostanie w pełni odpowiedzialna wobec Reklamodawcy za działania podejmowane przez rzeczonego Podwykonawcę.

3.4  Reklamodawca zezwala spółce Amnet na przekazywanie Danych Osobowych Reklamodawcy Podwykonawcy Przetwarzania zlokalizowanemu w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem, że:

3.4.1 dany Podwykonawca Przetwarzania został zatrudniony w sposób zgodny z treścią ustępu 3.3; oraz

3.4.2 w trakcie przekazywania danych (w zakresie wymaganym na mocy Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych) stosowane są Odpowiednie Zabezpieczenia i proces ten pod innymi względami spełnia również Przepisy Prawa dotyczące Ochrony Danych. 

3.5 Po zrealizowaniu celów gospodarczych, w których przetwarzane były Dane Osobowe Reklamodawcy (lub w okresie wcześniejszym, na pisemne żądanie Reklamodawcy) spółka Amnet, w zależności od uznania Reklamodawcy, skasuje lub zwróci wszelkie Dane Osobowe Reklamodawcy jednocześnie kasując wszelkie kopie tych danych (o ile Obowiązujące Prawo nie wymaga ich przechowywania)


4.                Gwarancje udzielone przez Reklamodawcę

4.1 Reklamodawca gwarantuje i oświadcza, że:

4.1.1 przetwarzanie Danych Osobowych Reklamodawcy przez Reklamodawcę odbywać się będzie zgodnie z treścią Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych;

4.1.2 Spółka Amnet jest uprawniona do przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy w sposób zgodny z treścią Warunków Świadczenia Usług w celu świadczenia Usług, przy czym tego typu wykorzystywanie danych przebiegać będzie w sposób zgodny z treścią Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych;

4.1.3 wszystkie Dane Osobowe Reklamodawcy przekazywane przez Reklamodawcę spółce Amnet są niezbędne, dokładne i aktualne;

4.1.4 wszystkie Instrukcje Przetwarzania będą zawsze zgodne z treścią Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych; oraz

4.1.5 przyjmuje do wiadomości, że:

4.1.5.1 Zakres czynności dotyczących przetwarzania danych realizowanych przez spółkę Amnet odpowiada celom, w których Reklamodawca zaleca wykorzystywanie Usług i zaangażowanie spółki Amnet w proces przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy; and

4.1.5.2 Spółka Amnet posiada dostateczną wiedzę fachową, rzetelność i zasoby, które umożliwiają jej wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi zawarte w treści Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych.


5.                Ochrona i oddelegowywane zadania

5.1 Spółka Amnet zobowiązuje się do:

5.1.1 wdrożenia i stosowania w trakcie okresu obowiązywania Warunków Świadczenia Usług odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających ochronę Danych Osobowych Reklamodawcy przed przypadkowym, niedozwolonym lub nielegalnym dostępem, ujawnieniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz

5.1.2 podjęcia rozsądnych działań w celu zapewnienia, że jej pracownicy będą przetwarzać Dane Osobowe Reklamodawcy wyłącznie w sposób zgodny z Instrukcjami Przetwarzania (o ile Obowiązujące Prawo nie stanowi inaczej) i będą zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i poufności wszelkich Danych Osobowych Reklamodawcy, do których mają dostęp.


6.                Zawiadomienia

6.1 Spółka Amnet zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Reklamodawcę w przypadku, gdy:

6.1.1 pozyska wiedzę na temat zaistnienia Zdarzenia Naruszającego Ochronę; lub

6.1.2 otrzyma żądanie wystosowane przez osobę, której dotyczą Dane Osobowe Reklamodawcy lub w jej imieniu i dotyczące wykonania dowolnych uprawnień nadawanych osobom, których dane dotyczą, na mocy Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych.

6.2 Spółka Amnet zobowiązuje się (na koszt Reklamodawcy) udostępnić wszelkie informacje dodatkowe i wsparcie zasadnie wymagane przez Reklamodawcę w związku z rozpatrywaniem tego typu zawiadomień i udzielaniem na nie odpowiedzi w ramach realizacji jego zobowiązań przewidzianych w treści Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych.


7.                Inspekcje i wsparcie w ramach kontaktów z organami regulacyjnymi

7.1 Na żądanie Reklamodawcy, skierowane z racjonalnym wyprzedzeniem w formie pisemnego zawiadomienia, spółka Amnet sporządzi raport zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nią Danych Osobowych Reklamodawcy. Amnet zezwoli Reklamodawcy lub niezależnemu doradcy mianowanemu przez niego zbadanie treści raportu w sposób zgodny z Przepisami Prawa dotyczącymi Ochrony Danych. Raport zostanie udostępniony z zastrzeżeniem, że: 

7.1.1 wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone przez Reklamodawcę lub jego niezależnego doradcę w związku z raportem będą traktowane jako mające charakter ściśle poufny (z wyjątkiem obowiązku ich ujawnienia organom regulacyjnym lub w innych przypadkach, przewidzianych przez Obowiązujące Prawo);

7.1.2 spółka Amnet udostępni Reklamodawcy tego typu informacje w zakresie racjonalnie niezbędnym w celu weryfikacji spełnienia przez nią zobowiązań przewidzianych w treści Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych; oraz

7.1.3 Reklamodawca uzyska pomoc i wsparcie w ramach przeprowadzenia analiz wpływu ochrony danych i konsultacji z dowolnymi organami regulacyjnymi, które to Reklamodawca zasadnie uzna za istotne w oparciu o treść Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych w odniesieniu do Danych Osobowych Reklamodawcy.

7.2 Koszty poniesione przez spółkę Amnet w związku z realizacją zadań określonych w niniejszym rozdziale 7 pokryje Reklamodawca.

7.3 Reklamodawca może zażądać od spółki Amnet przeprowadzenia audytu lub inspekcji systemów i procedur stosowanych przez Podwykonawcę Przetwarzania w odniesieniu do Danych Osobowych Reklamodawcy. Koszty tego typu audytu lub inspekcji pokryje Reklamodawca.


8.                Odpowiedzialność odszkodowawcza i ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Reklamodawca zabezpieczy spółkę Amnet na wypadek wszelkiego rodzaju Strat dotyczących Przetwarzania Danych, poniesionych przez Amnet lub dowolnego Podwykonawcę Przetwarzania, będących przedmiotem roszczeń skierowanych przeciw nim, lub które to Amnet lub dowolny Podwykonawca Przetwarzania zobowiąże się zrekompensować, powstałych w wyniku któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

8.1.1 naruszenia przez Reklamodawcę Przepisów Prawa dotyczących Ochrony Danych;

8.1.2 przetwarzania danych przez Amnet lub dowolnego Podwykonawcę Przetwarzania w sposób zgodny z dowolnymi Instrukcjami Przetwarzania naruszającymi Przepisy Prawa dotyczące Ochrony Danych; lub

8.1.3 niewywiązania się przez Reklamodawcę z dowolnych zobowiązań określonych w niniejszym Załączniku, z zastrzeżeniem okoliczności, w których spółka Amnet ponosi odpowiedzialność w myśl ust. [8.2].

8.2 Z zastrzeżeniem ograniczenia przewidzianego w treści ust. 8.3, spółka Amnet zabezpieczy Reklamodawcę na wypadek Strat dotyczących Przetwarzania Danych (niezależnie od przyczyn ich powstania, w tym o charakterze umownym lub deliktowym (w tym również zaniedbania) lub innym) w ramach postanowień niniejszego Załącznika, lub w związku z nim:

8.2.1 jedynie w zakresie związanym z przetwarzaniem Danych Osobowych Reklamodawcy zgodnie z treścią niniejszego Załącznika i będącym bezpośrednim wynikiem naruszenia przez Amnet zawartych w nim postanowień; oraz

8.2.2 w żadnym przypadku, gdy Straty dotyczące Przetwarzania Danych (lub okoliczności ich powstania) można przypisać, lub powstały w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Załącznika przez Reklamodawcę.

8.3 Zakres całkowitej łącznej odpowiedzialności stron o charakterze umownym lub deliktowym (w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia zobowiązań ustawowych, niezależnie od przyczyny), z tytułu poświadczenia nieprawdy (w sposób nieświadomy lub wskutek zaniedbania), w związku z obowiązkiem rekompensaty lub z innego tytułu, powstałej w związku z realizacją lub zamiarem realizacji niniejszego Załącznika lub dowolnej innej umowy zabezpieczającej nie może, niezależnie od okoliczności, przekraczać 100% równowartości opłat uregulowanych lub należnych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie skutkujące zastosowaniem postanowień zawartych w ustępach 8.1 lub 8.2.


ANEKS

1. Przedmiot, specyfika i cele przetwarzania danych

Spółka Amnet przetwarza Dane Osobowe Reklamodawcy w celu dostarczania na rzecz Reklamodawcy Usług wyszczególnionych w treści Warunków Świadczenia Usług.  Konkretne czynności w zakresie przetwarzania realizowane przez Amnet w odniesieniu do Danych Osobowych Reklamodawcy obejmują:

 • Gromadzenie danych;
 • Rejestrowanie danych;
 • Porządkowanie danych;
 • Grupowanie danych;
 • Przechowywanie danych;
 • Dostosowanie danych;
 • Modyfikowanie danych;
 • Odzyskiwanie danych;
 • Konsultowanie treści danych;
 • Wykorzystywanie danych;
 • Ujawnianie danych;
 • Rozpowszechnianie danych lub udostępnianie ich osobom trzecim w inny sposób;
 • Łączenie danych;
 • Kasowanie danych; oraz
 • Niszczenie danych.

  Przedmiot przetwarzania danych obejmuje:
 • Usługi marketingowe; oraz
 • Usługi reklamowe.


 2.  Czas trwania

Czas trwania procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszym dokumencie odpowiada okresowi obowiązywania Warunków Świadczenia Usług.


3.                Dane Osobowe Reklamodawcy

Przedmiotem przetwarzania Danych Osobowych Reklamodawcy w ramach Warunków Świadczenia Usług są następujące typy/kategorie danych:

 • Dane dotyczące wykorzystywania przeglądarek;
 • Identyfikatory urządzeń; oraz
 • Adresy Protokołu Internetowego (IP).


4.                Osoby, których dane dotyczą

Dane Osobowe Reklamodawcy wskazane powyżej dotyczą następujących osób

 • Pracowników Reklamodawcy; oraz
 • Odbiorców i potencjalnych odbiorców usług oferowanych przez Reklamodawcę


5.                Ograniczenia szczególne

Przetwarzanie Danych Osobowych Reklamodawcy podlegać będzie pewnym ograniczeniom wyszczególnionym w treści Warunków Świadczenia Usług i niniejszym Załączniku. W przypadku jakichkolwiek niespójności pomiędzy Warunkami Świadczenia Usług a Załącznikiem, obowiązywać będą postanowienia zawarte w ust. 1.2 Załącznika.