Toshiyuki Hirasawa

Deputy Chief Financial Officer, Dentsu Group Inc.


Toshiyuki Hirasawa