Yoshiki Ishihara

Chief of Staff, Dentsu Group Inc.

Yoshiki Ishihara is Chief of Staff, Dentsu Group Inc.

Yoshiki Ishihara