Cookies Notice

Dentsu Notice

Link to Cookies Notice

Our lifestyle survey privacy statement

Our Lifestyle Survey

Link to Our lifestyle survey privacy statement

Global employee, job candidate and job leavers privacy notice

Our global employee, job candidate and job leavers privacy notice

Link to Global employee, job candidate and job leavers privacy notice
Dentsu InternationalДентсу Интернешънъл
Privacy NoticeПолитика за поверителност
Last updated: 24.09.2020Последна актуализация: 24.09.2020
Dentsu International (referred to as “our”, “us” and “we” in this notice) is a global media group. We help our clients to improve how they advertise and market, whether by print, post, email or on websites. We believe that the responsible use of data supports business growth and builds strong relationships between brand and consumer. As a business, we are committed to respecting and protecting the privacy of all individuals with whom we interact. We are committed to being transparent in our handling and processing of personal data at all times in accordance with applicable privacy and data protection laws. Дентсу Интернешънъл (наричан „наш“, „на нас“ и „ние“ в това известие) е глобална медийна група. Ние помагаме на нашите клиенти да подобрят начина си на рекламиране и пазара, независимо дали чрез печат, поща, електронна поща или на уебсайтове. Вярваме, че отговорното използване на данни подпомага растежа на бизнеса и изгражда силни взаимоотношения между марката и потребителя. Като бизнес, ние се ангажираме да зачитаме и защитаваме личното пространство  на всички, с които взаимодействаме. Ние се ангажираме да бъдем прозрачни при управлението на лични данни и обработването на лична информация по всяко време в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.
This Privacy Notice explains in detail the types of personal data we may collect about you when you interact with us. Dentsu International is the data controller of any personal data you provide to us, including in relation to this website. Това Известие за поверителност обяснява подробно видовете лични данни, които бихме могли да събираме за вас, когато взаимодействате с нас. Дентсу Интернешънъл е администратор на личните данни, които ни предоставяте, включително във връзка с този уеб сайт.
This Privacy Notice explains the following:Известието за поверителност обяснява следното:

Information we may collect

How we use this information

How we store your personal data

How we secure your personal data

Information sharing and disclosure

International and group company transfers 

Your rights

Our responsibility for website links

Updates

How to contact us

Информацията, която можем да събираме

Как използваме тази информация

Как съхраняваме вашата лична информация

Как гарантираме вашата лична информация

Споделяне и разкриване на информацията

Международен и трансфер в рамките на групата

Вашите права

Нашата отговорност за уебсайт линковете

Актуализации

Как да се свържете с нас

In the Supplementary Information section of this Privacy Notice, we explain what is meant by “personal data” and other terms used in this notice. В секцията с Допълнителна информация  на това известие за поверителност обясняваме какво имаме предвид под „лични данни“ и други термини, използвани в това известие.
The General Data Protection Regulation of 2018 (“GDPR”) provides you with rights with respect to your personal information. Those rights are explained below in the Supplemental Information section below (Your Rights). Регламентът за защита на личните данни от 2018г. предоставя права във връзка с вашата лична информация. Тези права са обяснени по-долу в секцията Допълнителна информация (Вашите права).
1. Information we may collect 1. Информацията, която можем да събираме
The type of information we collect will depend on the circumstances and the service you are using. Generally speaking, we will collect information relating to you and/or your use of our services in the following ways: Вида информация, която събираме, ще зависи от обстоятелствата и услугата, която използвате. Най-общо казано, ние ще събираме информация, свързана с вас и / или използването на нашите услуги по следните начини:

- Information relating to your use of the website

We collect information about how you use our website. This includes information relating to the pages you visit on our website, the services or information your search for and the links and content you choose to access. We may also use the personal information you provide through your use of our website to provide you with relevant content and to inform our marketing strategy. This type of activity is known as “profiling” – using automated means to process your personal data to analyse or predict your personal preferences, interest or behaviours. You can object to profiling (see below).

- Информация, свързана с вашето използване на уеб сайта

Ние събираме информация за това как използвате нашия уебсайт. Това включва информация, свързана със страниците, които посещавате на нашия уебсайт, услугите или информацията, която търсите, както и връзките и съдържанието, което сте избрали за достъп. Можем също да използваме личната информация, която предоставяте чрез използването на нашия уебсайт, за да ви предоставим подходящо съдържание и да подобрим нашата маркетингова стратегия. Този тип дейност е известна като „профилиране“ - използване на автоматизирани средства за обработка на личните ви данни, за да се анализират или прогнозират вашите лични предпочитания, интереси или поведение. Можете да възразите срещу профилирането (вижте по-долу).

- Technical data 

We collect information about the device(s) you use to access our site. This includes collecting unique mobile device ID or the internet protocol (IP) address online identifiers, which are numbers that can uniquely identify a specific computer or other network device on the internet. This information is linked to a cookie ID, which we receive and process. You may find more information on the cookies we use and the purposes for which we use them on our separate Cookie Notice (available here: https://www.dentsu.com/policies/cookies-notice).

- Технически данни

Събираме информация за устройството/ата, които използвате за достъп до нашия сайт. Това включва събиране на уникални идентификатори на мобилни устройства или онлайн идентификатори на адрес за интернет протокол (IP), които са числа, които могат еднозначно да идентифицират конкретен компютър или друго мрежово устройство в интернет. Тази информация е свързана с ID на "бисквитка", което получаваме и обработваме. Можете да намерите повече информация за използването на "бисквитки" от нас в нашето отделно Известие за "бисквитки" (налично тук: https://www.dentsu.com/policies/cookies-notice).)

- Contact data

We collect contact details when you sign-up to receive email alerts, attend one of our events, download our content, subscribe to our newsletters or where you ask us to respond to a query you have. The personal data we collect includes your name, email address, job title, and location

- Данни за контакт

Ние събираме данни за контакт, когато се регистрирате, за да получавате известия по имейл, присъствате на едно от нашите събития, изтегляте наше съдържание,  абонирате се за нашите бюлетини или когато ни помолите да отговорим на вашето запитване. Личните данни, които събираме, включват вашето име, имейл адрес, длъжност и местоположение

- Marketing and communications data 

We collect information about your preferences in receiving marketing information from us and your communication preferences.

- Маркетингови и комуникационни данни

Ние събираме информация за вашите предпочитания при получаване на маркетингова информация от нас и вашите предпочитания за комуникация

- Children

We do not actively seek to collect information about children aged 16 or under. If you have any concerns about your child’s privacy in relation to our services, or if you believe that your child may have entered personal data onto our website, please contact us at dpo@dentsu.com. We will delete such information from our records within a reasonable time.

- Деца

Не се стремим активно да събираме информация за деца на възраст 16 години или по-малко. Ако имате някакви притеснения относно поверителността за детето си във връзка с нашите услуги или ако смятате, че Вашето дете може да е въвело лични данни на нашия уебсайт, моля свържете се с нас на адрес dpo@dentsu.com. Ние ще изтрием такава информация от нашите архиви в разумен срок.

2. How we use this information2. Как използваме тази информация
Except where required by law, we use the personal data you provide for the following purposes: С изключение на случаите, когато това се изисква от закона, ние използваме предоставената от Вас лична информация за следните цели:

to deliver the specific information or services you have requested;

to enable the download of our content;

send you newsletters and information relating to our brands and services;

respond to your requests and feedback; and

analyse and/or improve our services.

да доставим конкретната информация или услуги, които сте поискали.

за да направим възможно изтеглянето на нашето съдържание

да ви изпращаме бюлетини и информация, свързана с нашите марки и услуги;

да отговорим на вашите искания и обратна връзка; и

да анализираме и / или подобряваме нашите услуги

Under data protection law we are required to advise you on the legal basis for processing your personal data. For the most part, the processing of your personal information is based either on a) our legitimate interests related to us providing you services you have requested or otherwise your customer relationship with us, or b) your consent, where requested. Според законодателството в областта на защитата на личните данни от нас се изисква да ви консултираме относно съответното правно основание за обработка на вашата лична информация. В по-голямата си част обработването на вашата лична информация се основава или на а) легитмния ни интерес, свързан с това да ви предоставим услуги, които сте поискали, или по друг начин във връзка с вашите отношения като потребител с нас, или б) вашето съгласие, когато е необходимо.
In the table below we set out further information about the purposes for which we use your personal data and the legal basis we rely on for its use. Note that we may process your personal data for more than one lawful basis depending on the specific purpose for which we are using your data.В таблицата по-долу излагаме допълнителна информация за целите, за които използваме вашите лични данни и правното основание, на което се основаваме за тяхното използване. Имайте предвид, че ние можем да обработваме вашите лични данни на повече от едно законно основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме вашите данни.
The categories of personal data we collect under GDPR are: personal information; geolocation data, professional or employment related information; and internet or other similar network activity. For more information about the GDPR categories of personal information, see Your RightsКатегориите лични данни, които събираме съгласно GDPR, са: лична информация; данни за геолокация, професионална информация или информация, свързана със заетостта; и интернет или друга подобна интернет дейност. За повече информация относно GDPR категориите лична информация вижте Вашите права
3. How long we will keep your information 3. Колко дълго ще съхраняваме вашата информация
We will keep your personal data for as long as is necessary for the relevant service, in accordance with our legal obligations. After this time, your personal data will either be securely deleted or anonymised so that it can be used for analytical purposes. You may request further information via the contact details given in this Privacy Notice.Ние ще съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за съответната услуга, в съответствие с нашите законови задължения. След това вашите лични данни ще бъдат или сигурно изтрити, или анонимизирани, за да могат да бъдат използвани за аналитични цели. Можете да поискате допълнителна информация чрез данните за контакт, посочени в настоящото Известие за поверителност.
4. How we secure your information 4. Как гарантираме вашата лична информация
We maintain appropriate organisational and technical safeguards to help protect against unauthorised use, access to or accidental loss, alteration or destruction of personal data. We also seek to ensure our service providers do the same. Ние поддържаме подходящи организационни и технически предпазни мерки, за да помогнем за защита срещу неразрешена употреба, достъп до или случайна загуба, изменение или унищожаване на лични данни. Също така се стремим да гарантираме, че нашите доставчици на услуги правят същото.
 5. Information Sharing and Disclosure5. Споделяне и разкриване на информация
Information shared with our third-party service providersИнформация, споделяна с трета страна, доставчик на услуги
We use a number of third parties to perform business functions on our behalf, such as sending our newsletters and hosting our online services and customer relationship management. We will only disclose the information necessary to enable these third parties to perform their services. Our service providers are contracted to comply with our instructions and we require that they do not use your personal data for their own business purpose. Използваме редица трети страни, за да изпълняват бизнес функции от наше име, като изпращане на бюлетини и хостинг на нашите онлайн услуги и управление на връзките с клиентите. Ще разкрием само информацията, необходима, за да дадем възможност на тези трети страни да извършват своите услуги. Нашите доставчици на услуги са сключили договор да спазват нашите инструкции и ние изискваме те да не използват личните ви данни за собствена бизнес цел.
Information shared with other parties Информация, споделена с други страни
Where required or permitted by law, personal data may be provided to others, such as regulator and law enforcement agencies, for example in response to a court order or a subpoena, or in response to a law enforcement agency’s request, or where we believe it is necessary to investigate, prevent or take action regarding illegal activities, and as otherwise required by law. Когато се изисква или разрешава от закона, лични данни могат да бъдат предоставени на други страни, като регулатор и правоприлагащи органи, например в отговор на съдебно разпореждане или призовка, или в отговор на искане на правоприлагащ орган, или когато ние вярваме, че е необходимо за разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на незаконни дейности и както се изисква по закон.
We do not sell or rent any personal data about you to any third party.Ние не продаваме и не даваме под наем никакви лични данни за вас на трети страни.
All of the categories of personal information under GDPR may be shared within our group of companies. We do not sell or rent any personal data about you to any third party, and have not done so within the past 12 months. Всички категории лични данни съгласно GDPR могат да се споделят в нашата група от компании. Ние не продаваме и не даваме под наем никакви лични данни за вас на трета страна и не сме го правили през последните 12 месеца.
6. International and group company transfers6. Международни трансфери и трансфери в групата
Dentsu International is a globally operating media group consisting of multiple companies. Therefore, we may from time to time disclose your personal data within our group of companies. Access will always be controlled on a need-to-know basis, and only provided where it is necessary to provide you with requested services or to allow us to perform any necessary or legitimate functions. Some of our group companies are located outside the European Union, but we always ensure the security of such disclosures and transfers in accordance with the applicable privacy and data protection laws.Дентсу Интернешънъл е глобално действаща медийна група, състояща се от множество компании. Затова ние можем от време на време да разкриваме вашите лични данни в нашата група от компании. Достъпът винаги ще се контролира на базата на необходимост да се знае и се предоставя само там, където е необходимо да ви предоставим заявени услуги или да ни позволим да изпълняваме всички необходими или законни функции. Някои от нашите компании от групата се намират извън Европейския съюз, но ние винаги осигуряваме сигурността на тези разкривания и трансфери в съответствие с приложимите закони за поверителност и защита на данните.
We will only transfer your personal data outside the EU, where we are satisfied that adequate levels of protection are in place to protect the integrity and security of any information being processed and compliance with applicable privacy and data protection laws. These measures may include the use of standard contractual/data protection clauses adopted by the European Commission, or appropriate data sharing mechanisms that may be in force from time to time. Where we transfer personal data between our group companies we have covered these transfers by entering into standard contractual clauses adopted by the European Commission.  Ние ще прехвърляме вашите лични данни извън ЕС, само когато сме убедени, че са налице адекватни нива на защита за защита на целостта и сигурността на всяка обработвана информация и спазване на приложимите закони за поверителност и защита на данните. Тези мерки могат да включват използването на стандартни договорни клаузи / клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия, или подходящи механизми за споделяне на данни, които могат да бъдат в сила. Когато прехвърляме лични данни между нашите дружества от групата, ние сме обхванали тези трансфери чрез въвеждане на стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия.
You may request further information on the measures used for such transfers via the contact details given in this Privacy Notice.Можете да изискате допълнителна информация за мерките, използвани за такива трансфери, чрез данните за контакт, посочени в настоящото Известие за поверителност.
7. Your rights 7. Вашите права
- Object to our processing of your personal data where we are relying on legitimate interest (or those of a third-party), and you want to object to processing on this ground, as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You also have a right to object where we are processing your personal data for the purposes of direct marketing or profiling. You can object at any time and we shall stop processing the information you have objected to, unless we can show compelling legitimate grounds to continue that processing. - Възразяване срещу обработването на вашите лични данни, когато разчитаме на легитимен интерес (или тези на трета страна) и искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като смятате, че това влияе върху вашите основни права и свободи. Също така имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг или профилиране. Можете да възразите по всяко време и ние ще спрем да обработваме информацията, срещу която сте възразили, освен ако не можем да покажем убедителни легитимни основания да продължим тази обработка.
- Access your personal data. If you make this kind of request and we hold personal data about you We are required to provide you with information on it, including a description and copy of the personal data and why we are processing it. We will require you to prove your identity before granting access to your personal data. We will process your request within the timeframe required under the relevant law. - Достъп до вашите лични данни. Ако отправите такъв вид заявка и ние съхраняваме лични данни за вас, от нас се изисква да ви предоставим информация за тях, включително описание и копие на личните данни и защо ги обработваме. Ще изискваме от вас да докажете самоличността си, преди да предоставим достъп до личните ви данни. Ние ще обработим вашето искане в рамките на срока, изискван от съответния закон.
- Request the transfer of your personal data. We will provide to you or a third party you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Please note, this right applies to the personal data you have provided to us; and if we use your personal data on the basis of consent or where we used the information to perform a contract with you. - Да изискате прехвърляне на вашите лични данни. Ние ще предоставим на вас или на трета страна, която сте избрали, вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четим формат. Моля, имайте предвид, че това право се отнася за личните данни, които сте ни предоставили; и ако използваме вашите лични данни въз основа на съгласие или когато сме използвали информацията, за да изпълним договор с вас.
- Request erasure (deletion) of your personal data.  You have a right to ask us to delete or remove your data where you have successfully exercised your right to object (see above), or where we are required to erase your personal data to comply with local law. Please note, we may be required to retain certain information by law and/or for our own legitimate business purpose. But when we do so, we will inform you- Да изискате заличаване (изтриване) на вашите лични данни. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите данни там, където успешно сте упражнили правото си на възражение (вж. По-горе) или където от нас се изисква да изтрием личните ви данни, за да спазим местното законодателство. Моля, имайте предвид, че от нас може да се изисква да запазим определена информация по закон и / или за нашата собствена легитимна бизнес цел. Но когато го направим, ще ви информираме
- Request correction or updating of your personal data. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected. - Да изискате корекция или актуализация на личните Ви данни. Това ви позволява да коригирате непълни или неточни данни, които съхраняваме за вас.
- Request the restriction of our processing of your personal data in some situations. If you request this, we can continue to store your personal data but are restricted from processing it while the restriction is in place.- Да поискате ограничаване на нашата обработка на вашите лични данни в някои ситуации. Ако поискате това, ние можем да продължим да съхраняваме вашите лични данни, но ни е забранено да ги обработваме, докато ограничението е налице.
- Withdraw your consent. Where you have provided your consent to our processing of your personal data you can withdraw your consent at any time. If you do withdraw consent, that will not affect the lawfulness of what we have done with your personal data before you withdrew consent.- Да оттеглите съгласието си. Когато сте дали съгласието си за обработката на вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако оттеглите съгласието си, това няма да повлияе на законосъобразността на това, което сме направили с вашите лични данни, преди да сте оттеглили съгласието си.
- Make a Complaint. We will do our best to resolve any complaint. However, if you feel we have not resolved your complaint, you have a right to make a complaint to your local data protection authority. For example, in  Bulgaria, the local data protection authority is the  Commission for Personal Data Protection; Е-mail: dpo@cpdp.bg; Web-site: www.cpdp.bg.- Да се оплачете. Ще направим всичко възможно, за да разрешим всяка жалба. Ако обаче смятате, че не сме разрешили вашата жалба, имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните. Например, в България местният орган за защита на данните е Комисията за защита на личните данни; Е-mail: dpo@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg.
If you exercise the rights above and there is any question about who you are, we may require you to provide information from which we can satisfy ourselves as to your identity. Ако упражните правата по-горе и има някакъв въпрос за това кой сте, може да изискаме от вас да предоставите информация, от която можем да узнаем със сигурност самоличността ви.
8. Our responsibility for website links8. Нашата отговорност за връзките от сайта
This Privacy Notice is limited to the personal data collected by dentsu international. We do provide links within this site to other websites, including social media sites such as Facebook, Twitter and LinkedIn. If you follow these links, you should use these sites in conjunction with their applicable user and privacy notices as their data practices fall outside the scope of this Privacy Notice. Further, we can have no responsibility for or control over the information collected by any third-party website and we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you may provide on such websites.Това Известие за поверителност е ограничено до личната информация, която събираме от дентсу интернешънъл. Ние предоставяме връзки в този сайт към други уеб сайтове, включително сайтове на социални медии като Facebook, Twitter и LinkedIn. Ако следвате тези връзки, трябва да използвате тези сайтове във връзка с техните приложими политики за потребителите и поверителността, тъй като практиките им по отношение на личните данни не попадат в приложното поле на настоящото известие за поверителност. Освен това не можем да носим отговорност или да контролираме информацията, събрана от уебсайт на трета страна и не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на всяка информация, която може да предоставите на такива уеб сайтове.
9. Updates9. Актуализации
This Privacy Notice may be updated from time to time to reflect changes in law, best practice or a change in our practices regarding the treatment of personal data.  The date of the most recent revision will appear at the top of this page. If you do not agree to the changes, please do not continue to use our services and please refrain from sharing your personal data with us. You should check this notice frequently for updates. Настоящото известие за поверителност може да се актуализира от време на време, за да отразява промени в закона, най-добрите практики или промяна в нашите практики по отношение на третирането на лични данни. Датата на последната редакция ще се появи в горната част на тази страница. Ако не сте съгласни с промените, моля, не продължавайте да използвате нашите услуги и се въздържайте да споделяте личните си данни с нас. Трябва често да проверявате това известие за актуализации.
10. Contact us10. Свържете се с нас
If you have any questions about this Privacy Notice, our approach to privacy or you would like to exercise any of the rights mentioned in this Privacy Notice you can contact our Data Protection Officer in any of the following ways:Ако имате някакви въпроси за това известие за поверителност, относно подхода ни към поверителността или искате да упражните някое от правата, посочени в това Известие за поверителност, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по един от следните начини
Address: Data Protection Officer, dentsu international, Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BFАдрес: дентсу България, бул.България 49В, ет.3, София, България
Telephone: (+44) (0) 207 070 7700Телефон: +359 (2) 981 99 17
Email: dpo@dentsu.comЕл.поща: dpo@dentsu.com
SUPPLEMENTARY INFORMATIONДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
In this Supplementary Information section, we explain some of terminology used in this Privacy Notice.В тази секция за допълнителна информация обясняваме някои термини, използвани в настоящото известие за поверителност.
“data controller” – the person or company that controls the purposes and means of processing personal data. „администратор на данни“ – лицето или дружеството, което контролира целта и средствата на обработването на лични данни
"personal data" – any information that relates to you (or from which you can be identified). „лични данни“ - всяка информация, която ви свързва с Вас (или от която можете да бъдете идентифицирани).
 “processing” – means doing anything with data. For example, it includes collecting it, holding it, disclosing it and deleting it. „обработване“ – означава да правиш каквото и да било с данни. Например, то включва събирането, задържането, разкриването и изтриването.
“profiling” - using automated means to process personal data in order to work out certain things about people, like analysing or predicting their performance at work, reliability, economic situation, personal preferences, interests, behaviour, location or movements."профилиране" -  използване  на автоматични средства за обработване на лични данни за изработване на определени неща за хората, като анализ или предсказване на тяхното представяне на работното място, надеждност, икономическа ситуация, лични предпочитания, интереси, поведение, местоположение или движения.
"transfer" – sending personal information outside the European Economic Area (e.g. by storing it on equipment located outside the European Economic Area), or allowing someone from outside the European Economic Area to access the personal information.„трансфер“ - изпращане на лична информация извън Европейското икономическо пространство (например чрез съхраняване на оборудване, разположено извън Европейското икономическо пространство), или позволяване на някой извън Европейското икономическо пространство да получи достъп до личната информация.